OPPFØLGING AV BESTANDSPLANER
FOR PERIODEN 2006 - 2009
FOR ELGFORVALTNINGEN I SARPSBORG KOMMUNE


 
Bestandsplan og foreløpige resultat VALD TUNE
Bestandsplan og foreløpige resultater fra Vald Sarpsborg Øst

Ved utløp av elgjakten 2005, var tiden kommet til å rullere driftsplanene for elgforvaltningen i kommunen.

Vald Tune (Sarpsborg Vest) utarbeidet en ny bestandsplan for perioden 2006 - 2009.

I møte 9. mai 2006 behandlet viltnemnda bestandsplaner for Vald Tune (Sarpsborg Vest) og gjorde følgende vedtak.

 1. Bestandsplan for Tune vald godkjennes slik den er framsatt i driftsplanen der måleparameterne ligger i uttaksprofilen.
  Fordeling på kjønn av felte elg under jakt bør være:
  - 45 - 50% hunnkjønn
  - 50 - 55% hannkjønn

  Fordeling på alder av felt elg under jakt bør være:
  - minimum ...35% av uttaket skal være kalv
  - maksimum 35% av uttaket skal være 1,5 år og eldre hanndyr
  - maksimum 30% av uttaket skal være 1,5 år og eldre hunndyr

  Det skal tilstrebes et uttak på:
  - inntill 15% voksen ku
  - inntill 20% voksen okse

 2. Tune vald tildeles en elgkvote på 160 fellingsretter i tråd med gjeldende minsteareal for planperioden.
  Utvalget er innstilt på å foreta en vurdering av bestandssituasjonen underveis og eventuelt bruke §6 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever og fastsette en høyere kvote for det siste driftsplanåret. denne vurderingen gjøres i samråd med valdet.


År Vald Tune
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2006
9
9
7
8
8
5
46
40
115
1,5
2007
8
12
17
10
3
8
58
40
145
1,8
2008
11
11
6
8
1
7
44
60*
73,3
1,2
2009
8
4
10
12
4
11
49
60*
80
1,5
SUM
36
36
40
38
16
31
197
200
90
 
18,3 %
18,3%
20,3%
19,3%
8,1%
15,7%
% fordel.
< 20,0
<15,0
100
1,5-2
sum okse
35,0
sum ku
30,0
> 35,0
Målsettning
Res.
36,5
27,4
36,1

* Vald Tune har ved vedtak i nemnda øket kvoten for 2008 og 2009. Elgbestanden søkes senket av hensyn til beiteressursene og press på innmark.

Valdet er i perioden anmodet om å ta ut noen mer ku på Opstad og i lysløypa.

Målet i driftsplanen anses nå oppnådd. Det skal nå inngås ny plan for perioden 2010 -2013.


Her kan du laste ned regnearket for Tune og selv beregne neste års avskytning, og ballansere driftsplanen.


Vald Sarpsborg Øst

Vald Øst kom ikke i mål etter forrige driftsplan og har forpliktet seg til å rette opp dette i løpet av neste driftsplanperiode. Resultatet blir derfor videreført inn i ny driftsplan. Arbeidet med revidering av driftsplan for vald øst ble en vanskelig prosess og det var stor faglig uenighet mellom kommunen og valdstyret i forhold til at kommunen ønsket å fastsette en 5-andel kalv i uttaket. Det har i valdet utviklet seg en motvilje mot å felle kalv og dette ble etterhvert en prinsippsak hvor man tilsynelatende ønsket å prøve hvem som gir rammene for hjorteviltforvaltningen. Nemnda har gjennom flere valdmøter signalisert at det er ønskelig å stoppe den fallende tendensen og felle mer kalv for å redusere beskattningen av 1,5 års okse. Dette for bl.a. å fremme rekrutering av 1,5 års okse inn i voksen bestand og lettere nå målet om å øke okseandelen i bestanden og få flere voksne okser.
Nemnda har hatt "forhandlingsmøter" med valdet og i sitt siste fremlegg foreslå nemnda at man legger seg på 20,6% kalv i neste periode, som en opptrapping mot 25% som er nedfelt i kommunal målsettning. Valdet avviste dette og ville ikke ha krav om spesifikt kalv inn i driftsplanen.

Utvalget falt da tilbake på kommunenes målsettning for hjortevilt og fattet følgende vedtak:

Utvalg for vilt- og innlandsfiskeforvaltnings vedtak:

 1. Bestandsplan for Elgvald Sarpsborg Øst godkjennes med følgende profil og størrelse på uttaket: Valdet tildeles en kvote for perioden 2006-2009 på inntil 356 dyr som fordeles etter følgende avskytningsprofil med hensyn til alder og kjønn:
  Okse 2 ½ år og eldre maks 20 % av totalt uttak (av 356 dyr = 71 dyr)
  Ku 2 ½ år og eldre maks 18 % av totalt uttak (av 356 dyr = 64 dyr)
  Ungdyr/kalv minimum 62 % av totalt uttak (av 356 dyr = 221 dyr)
  Andel kalv skal være minimum 25% av totalt uttak

  Årlig uttak blir som følger: (356 dyr : 4 år=) 89 dyr årlig
  Okse 2 ½ år og eldre maks 20% av totalt uttak
  Ku 2 ½ år og eldre maks 18% av totalt uttak
  Ungdyr/kalv minimum 62% av totalt uttak
  Andel kalv skal være minimum 25% av totalt uttak

 2. Utløp av planperioden 2002-2005 ga som resultat et avvik av fellingsprofilen, som innarbeides og videreføres i denne planperioden og avviket rettes opp.
 3. Forholdet mellom Ku/Okse etter SETTELG-data bør ligge på 2:1.
 4. Kommunen avvikler ordningen med nedklassifisering av "lette" dyr. Det vises til saksutredning for nærmere presisering. Alderbestemmelse av felte dyr skjer på bakgrunn av tannfellingsanalyse eller tannsnittavlesing når dette foreligger.
 5. Øvrige deler av oversendte plandokument fra valdes tas til orientering og valdet står fritt til å forvalte elgbestanden innenfor gitte rammer, og i tråd med kommunal målsetting for hjortevilt i Sarpsborg kommune.

  Valdet klaget på dette vedtaket og etter 2. gangsbehandling 29.08.06, hvor utvalget opprettholdt sitt vedtak, ble saken oversendt Fylkesmannen til behandling.

  Fylkesmannen stadfestet utvalgets vedtak som endelig.

  Vald Øst må derfor forholde seg til kommunenes tildelingsprofil og også videreføre resultatet i sin driftsplan inn i ny planperiode og rette opp de skjevheter som er oppstått. Nemnda har inntrykk av at valdet har en utfordring i å styrke sin organisatoriske del og ansvarliggjøre alle jaktfelt i valdet.

År Vald Sarpsborg ØST  
Okse
2 ½
Okse
1 ½
Okse
kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett
Ku/Okse

2002

21

13
6
9
21
4
74
89
83,1
2,8
2003
12
17
8
14
18
2
71
89
79,8
1,7
2004
19
15
2
12
15
4
67
89
75,3
1,3
2005
18
16
5
8
16
7
70
89
78,7
2.3
2006
13
22
6
9
9
6
65
89
73,0
1,5
2007
5
21
12
12
12
9
71
89
79,8
1,4
2008
14
18
6
10
13
13
74
89
83,1
1,4
2009
10
21
12
9
14
13
79
89
88,8
2,0
SUM
112
143
57
81
120
58
571
712
80,2
% fordel.
19,6%
25,0 %
10,0 %
14,2 %
21,0%
10,2%
% fordel.
< 20,0%
< 18,0%
> 62,0%
> 25,0%
100
Målsettning
2,0
        kalv 2006
-2009
26,6%
       
% fordel.
sum alle hanndyr
54,6%
sum alle hunndyr
45,4%
sum ungdyr/ kalv
66,2 % /
20,1%

Her kan du laste ned  regnearket for Vald Øst og selv beregne neste års kvote, og  ballansere driftsplanen.

Viltnemndas kommentar til resultatet ved utløp av planperioden 2002-2005

Valdet klarte ikke å ta seg inn etter den skjevhet som var før siste jaktår i driftsplanen. Valdet øket faktisk avviket på voksen okse til 4,8 %, og uttak av ung okse er også høyt, noe som kan påvirke rekrutteringen inn i voksen bestand. Det er verdt å merke seg at andel ku pr. okse nå er utenfor målet igjen. Det vil være synd om den økte okseandelen i bestanden nå synker igjen. Ungdyravskytningen kom opp i 59,9 % noe som er 2,1 % under avtalt mål. Andel kalv ble 13,5%, noe som tilsier at det falt forholdsvis mange 1,5 årige dyr og redusert rekruttering inn i voksen bestand. Fellingsprosenten for hele driftsplanperioden ble 79,2 %, noe som tilsier at målsettningen om et årlig uttak på 89 dyr var noe høyt.

Nemnda har gjennomført et møte med valdet og behandlet resultatet. Vald Øst erkjenner at måloppnåelsen ikke er tilstede og man er enige om å videreføre perioden med sikte på å rette opp avviket. Valdet vil gjennomgå sine rutiner og ettablere en tettere kontakt mellom områdelederne og valdledelsen for å sikre løpende oppfølging.


Viltnemndas foreløpige kommentar til resultatet 2006 - 2009

Valdet har videreført driftsplanen til 2009 med sikte på å oppnå avtalt mål. Målet i driftsplanen anses nå oppnådd. Det skal nåinngås ny plan for perioden 2010 -2013.

 

Føringen som ligger i «Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000» fra DN, forutsetter at rettighetshaverne tar større ansvar for forvaltningen av hjorteviltartene våre.


Mer spesifiserte «statistiker »kan valdene finne på på andre sider. Oversikt over valdstruktur og hvilke områder de dekker finnes under «Hjortevilt»

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.