FORFEDRE OG ETTERSLEKT

AV

JOHANNES HANSEN DINGTORP

1863 - 1933

RAKKESTAD


1. Hans Arnold f. ca. 1600, Tyskland, g. Anna Leschley , f. Tyskland. En vet lite om hans forfedre. Familien levde i byen Lindenau i kurfyrstedømme, Sachen i Tyskland. Hans hadde stilling som sachsisk landdommer.

Barn:

2. i Johan f. 18-01-1638.


Andre Generasjon


2. Johan Arnold f. 18-01-1638, Sachsen, Tyskland,

g. (1) 11-09-1668, Anna Mogensdatter Stadsgaard ,
g. (2) 1677, Sophie Amalie Gedde , (datter av Brostrup Gedde ) d. 1678,
g. (3) 14-06-1682, , København, Giertrud Hermansdtr. Iserberg, f. 03-11-1654, København, (datter av Herman Iserberg og Elisabeth Klingenberg ) d. 04-06-1687, Skien, Gravlagt: Gjerpen krk.,
g. (4) 1692, Anna Clausdatter , f. 05-06-1659, Skien, (datter av Claus Andersen og Anne Christensdatter ) d. 11-04-1713, Gravlagt: Gjerpen krk. Johan døde 05-06-1709, Borgestad, Skien, Gravlagt: Gjerpen krk.

Bare ti år gammel kom Johan inn i militæretaten. Det var den svenske feltmarskal Wrangel som trenet han opp i "krigens kunster". I krigen mot Polen ble han ansatt som fenrik ved det Kongelige Livregiment, og ble med i kong Carl Gustav`s tropper. I 1656, bare 18 år gammel, var han med i flere treffninger, bl. a. i et tredagers slag ved Warschava. På tilbaketuren til Sverige var han med i et slag ved Nyborg mot Danskene. Der ble han, året 1659, tatt til fange.
Etter fredssluttningen 1660, gikk han over i dansk tjeneste. Ulrik Fr. Gyldenløve la merke til denne dyktige "kriger". Han ble ganske snart beordret til det nyopprettede Guldenløves Dragonregiment i Norge. Han avanserte etterhvert til kaptein, major, oberst, brigader, og endelig til generalmajor året 1699. Ganske tidlig kom han til Telemark.
Hele fire ekteskap ble det på ham. Barna ble ikke mange, men etterslekten likevel stor. Johan Arnold ervervet seg store rikdommer i Telemark, ikke minst p.g.a flere heldige giftemål, arvet store verdier. Han eide mange skip, og var en betydelig skipsreder. Han overtok et 60 talls gårdseiendommer. Hans svigerfar, Halvor Borse, Ulefoss, og hans datters svogrer, i første rekke adelsmannen Løvenskiold, og etterkommerne, slektene Aall og Cappelen, har også en usedvanlig karriere m.h.t. å skaffe seg store rikdommer. Arnold sto som medeier av flere kirker, bl. a. Borgestad og Gjerpen kirker.

I tilknyttning til Gjerpen kirke bygget han et gravkapell for ivaretakelse av gravmælet både for seg og sin familie. Kommer en til Gjerpen kirke i dag, vil en finne konkrete bevis for dette. I prost J.L.Qvislings bok, "Gjerpen - en bygdebok, heter det. - før Gjerpen kirke ble restaurert i 1871, var det ved kirken innrettet to likkapeller der. Det ene var general Johan Arnolds fra 1699. Johan Arnold døde i 1709. Tre måneder etter hans død ble kisten plassert i kapellet. Sognepresten i Gjerpen, David Monrad, holdt minnetalen. Kisten hadde kostbare utsmykkninger.
Ved Brekke Museum, Skien, er oppbevart noen deler av utsmykkningen, nemlig to våpenskold med det Arnolske familievåpen: tre ekenøtter på et skjold, likeså to " sørgende krigere", " et dødens symbol" og et krusifiks av messing-.

I samme bok blir Johan Arnolds sønn fra første ekteskap, Hans Jacob Arnold hedelig omtalt. I O.Ovenstad Bind I utgitt OSLO 1948 av Norsk Slektshistorisk forening står følgende: f.i Sachsen. fenr. i svensk tjeneste - Deltok under C.G.Wrangel i det polske felttoget og slaget ved Warschau 1656 - Fulgte den svenske hær til Danmark 1657 til 1659. Blev fanget av de danske i slaget ved Nyborg 14/11 1659 -Trådte 1660 i dansk krigstjeneste som Int. ved Gyldenløves rytterregt. - Kpt. ved landdrag.ne S.fjeld i Norge 1/1 1677 - Maj. 3/1 1674. - Obl. ved Statholderens Livregt. drag.er 15/11 1675 - Ob. og chef for Akh.nasj. inf.regt. 2/10 1677 - Forflyttet til chef for Vesterl. nasj.inf.regt. 11/10 1681 - Brigader 25/3 1693 - Fratrådte som chef for Vesterl. regt. 1/10 1699. - Gen.maj. tilfots 13/11 1700.

Johan Arnold blir regnet som byggherre på Borgestad gård. Sist i 1690-årene oppførte Arnold den byggningen på Borgestad, hvis stilrene trekk ennå kan skimtes og beundres tross senere forandringer. Arkitekturen er vist nok påvirket av den barokkpregede herregården i Larvik, som ble bygget til grev Gyldenløves bryllup i 1677, med den 17-årige Augusta Antonette av Aldenburg. Arnolds herregaard på Borgestad var større enn forbildet i Larvik. Han hadde valgt en utmerket tomt på de frie Borgestadjordene, og her reiste han en 32m. lang hovedbyggning med en bredde på 19 m. i 1. etasjes plan, hvor små fløyer både mot hage og tun gir grunnplanet en H-form. Den mitre delen er skåret inn til en bredde av 11 m. og får på den måten to fulle etasjer.Giertrud: Ekteskapets første barn døde med en gang. Navnet og kjønn er ukjent, men den 26-06-1683,
ble kisten satt inn i Gjerpen sakristi. Giertrud døde i barselseng sammen med det siste barnet, etter 5 års ekteskap Gierterud Iserberg vokste opp i et rikmannshjem som lå midt i det "fornemme" strøket av Kjøbenhavn. Hennes mor og far var begge av kjøpmannsslekt fra Tyskland. Det tyder på at omgangskretsen i det Iserbergske og Klingenbergske hjem var av høy byrd. Bla. annet den kjente biskopen og salmedikteren Thomas Kingo, synes å være en av gjestene. Hyldningsdiktet til et kunsttrykk av Gierterud (se bilde) kunne ikke skrives slik av Kingo, uten et nært forhold til familien.
Bildet er hentet fra Det Kgl. Bibilotek i Kjøbenhavn. Det er elles lite konkret som er skrevet om " denne unge, vakre dame", Giertrud i norske kilder. I Danmark er det tatt vare på endel dokumenter som forteller om Iserberg/Klingenberg slektens betydning.
Den danske Casper Peter Rothe ga ut et domument i 1753, kalt "Brave Mænds og Kvinders Berømmelige Eftermæle" Her finnes bl.a. den liktale som presten Ole Fransen Floor holdt i Gjerpen kirke over Gierterud den 26.06.1687. Teksten var hentet fra "Apostelens Paull Sendebrev til de Philipenser Cap.1, v.21, 22, 23 og 24
I Terje Christensen`s bok " Gjerpen bygds historie" fortelles det også at likpreken over Giertrud Iserberg, ble holdt av presten Ole Floor.

På hennes kiste sto det inngravert følgende tekst:
- Her hviler under disse bord, et legem som til dyd var gjord, Et navn fru Giertrud Iserberg, i ånden gjæv, i troen sterk. Her Oberst Arnold, hennes mand, ei hende nok besørge kan.

Kisten ble senere satt inn i det Arnoldske kapell i Gjerpen kirke, når dette var ferdig i 1699. Ved hustruens død satt Johan Anold igjen med barna Elsebe, tre år og Charlotte Amalie, 1 år.
Det gikk 5 år før Johan giftet seg for fjerde og siste gang. Elsebe døde 13 år gammel. Gierteruds første og siste barn døde ved fødselen Ved den siste fødsel døde også moren. Det er således deres datter Charlotte Amalie som fører " vår" slekt videre

Se også : Giertrud Hermansdtr. Iserbergs forfedre.

 

Anna Clausdatter: Enke etter Stig Tønsberg, fikk ingen barn med Arnoldt. Omtales også som Anna til Borgestad. Hennes sarkofag står idag på Brekke museum

.

Barn med Anna Mogensdatter Stadsgaard:

3. i Hans Jakob #1177 f. 21-04-1669.

Barn med Giertrud Hermansdtr. Iserberg:

ii Barn f. 00-00-1683, d. 00-00-1683, Gravlagt: 28-06-1683, Gjerpen. Man kjenner ikke barnets navn, kjønn eller alder, men det døde like etter fødselen.
iii Elsebe Arnoldt f. 12-09-1684, d. 08-10-1697, Gravlagt: Gjerpen krk.
4. iv Charlotte Amalie f. 1686.
v Barn #5308 f. 04-06-1687, d. 04-06-1687. Man kjenner ikke barnets kjønn, men det døde sammen med moren ved fødselen.

 

Tredje Generasjon


3. Hans Jakob Arnoldt f. 21-04-1669, Haugen i Spydeberg,

g. 30-11-1702, , Gjerpen kirke, Karen Tonsberg , f.00-00-1702, (datter av Stig Andersen Tonsberg og Anna Clausdatter ) d. 00-00-1737, Gravlagt: Gjerpen krk. Hans døde 24-12-1758, Kristiania, Gravlagt: 10-01-1759, Arnolske kapell, Gjerpen kirke.
Fenr. ved Vesterl. nasj. inf.regt.s.Ø. Telemarkske komp. 22/3 1687- Print. ved samme komp. 8/7 1690 til 25/11 1699. I denne per. mye i utlandet,1691 i Irland. Direktør for den Frie Matematiske Skole i Kr.ania 16/12 1750. Skolen er anlagt av ham.
Barn:

i Christian Christoph. Arnoldt d. 1750. -Ugift.-


4. Charlotte Amalie Arnoldt f. 1686, Porsgrunn,

g. 03-12-1703, Joachim Halvorsen Borse , f. 00-00-1681, Ulefos, (sønn av Halvor Sørensen Borse og Margrethe Joachimsdtr. Lobes ) d. 00-00-1739. Charlotte døde 1759. Joachim: var en belest mann og fikk solid utdannelse. Hovedinteressen var teologi og botanikk. Arvet store verdier etter sin far, Borgestad gård, Porsgrunn, solgte han til generalmajor Johan Arnold, som senere ble hans svigerfar. Han overtok bedriften Ulefoss Jernverk, gårdene Holla i Ulefoss og Fjære i Solum. Det ble dårlige økonomiske tider, og da han hadde gitt lånegarantier til kolleger, og lot seg utnytte, tapte han det meste han eide. Han ble boende på gården Fjære like nord for Skien.
Barn:

5. i Fredrik Joachimsen f. 00-00-1712.
ii Hans Jacob Arnoldt Borsse f. 00-00-1715,
g. Anna Dorthea Geelmuyden , d. 23-12-1793. Hans døde 13-12-1793. Kom i tjeneste 1732 som volontør ved Holstenske gev. inf.regt. - Avskjed 9/2 1787 med gen.maj.s kar. og 500 rdl i årlig pensjon.
iii Anna Christine Elisabeth Borse f. ca. 1717.
iv Halvardus Severin Borse f. 00-00-1719, Solum, d. 06-03-1772.
v Joachim Borse f. ca. 1722, d. 30-01-1767.


Fjerde Generasjon


5. Fredrik Joachimsen Borse f. 00-00-1712, Solum, Telemark,

g. 01-08-1737, Østby gård, Skjeberg, Maria Magdalena Juliane von Storm , f. ca. 1719, Skjeberg, (datter av Adolph Carl von Meyer og Elisabeth Augusta von Storm ) d. 1791. Fredrik døde 00-00-1762, Aremark. Fredrik hadde en millitær løpebane. I Overstadens Militærbiografier heter det bl.a. om denne Fredrik: Han var sjersjant, fenrik, secondløytnant.Tok avskjed året 1741 Han tjenestegjorde ved forskjellige infanteriregimener.
Før giftemålet var han bosatt på Øvre Hornes i Skjeberg. Etter giftemålet flyttet han og familien til Aremark. Bryllupet sto på Østby gård i Skjeberg, den gang en offisergård. I 1747 bodde han på Skotsberg i Aremark og drev 2 små gårder der.
Maria: da hun ble konfimert i Kristiansøe kirke i Skjeberg, er hun innført i kirke boken med etternavnet von Meyer. Da hun giftet seg året 1737, ca. 18 år gammel er hun innført med etternavnet von Storm. Som en kuriositet nevnes her at Maria og Fredrik fikk sitt første barn dagen etter bryllupet. Deres fire første barn er født i Skjeberg. De flyttet til Aremark omkring året 1745. der eide de gårende Mosserød og Skotsberg.
Barn:

i Charlotte Amalie Borse f. 02-08-1737, Skjeberg.
ii Adolf Carl Borse f. 18-01-1739, Skjeberg, d. 18-02-1739, Skjeberg.
iii Hans Jacob Borse f. 00-00-1743, Skjeberg.
iv Maria Magdalena Borse f. 00-11-1745, Skjeberg, d. 00-12-1745, Skjeberg, Gravlagt: 21-12-1745.
v Jockum Borse f. 16-03-1747, Aremark, d. 07-04-1747, Aremark.
6. vi Fredrik Chr. Fredriksen f. 00-00-1751.
vii Inger Borse f. 23-04-1749, Aremark, d. 1777, Rakkestad.
viii Maria Magdalena Borse f. 00-00-1754, Aremark.
ix Lisbeth Borse f. 00-02-1760, Aremark, d. 00-00-1760, Aremark.


Femte Generasjon


6. Fredrik Chr. Fredriksen Borse f. 00-00-1751, Skotsberg, Aremark,

g. 00-00-1775, Sidsel Simensdatter , f. 00-00-1747, Næristorp, (datter av Simen Tharalsen og Anna Aslaksdatter ) d. 04-06-1818, Berger, Degernes. Fredrik døde 20-05-1802, Degernes.
Sidsel: ved folketellingen i 1801 er hun oppgitt å være 55 år.
Barn:

i Anne Maria Fredriksdatter Borse f. 00-00-1781,
g. Peder Olsen Skjørtorp. Ved folketellingen 1801 oppgitt å være 20 år, og ugift.
7. ii Niels f. 04-10-1784.
8. iii Inger Sofie Fredriksdatter .
iv Jens Fredriksen Borse f. 00-00-1787. var 14 år ved folket. 1801.


Sjette Generasjon


7. Niels Frederiksen f. 04-10-1784, Berger,

g. 00-00-1805, Kari Mathisdatter , f. 00-00- 1782, Søndre Aas.(datter av Mathis Enersen og Marit Gjerlaugsdatter ) d. 23-10-1856. Niels døde 28-02-1847. Fikk eiendomskjøte til gården Berger i Degernes i 1835.
Barn:

i Anne Sophie Nilsdatter f. 00-00-1806, Berger, Degernes, d. 00-00-1884.
ii Matis Nilsen f. 00-00-1810, Berger, Degernes, d. 00-00-1863.
9. iii Fredrik f. 21-12-1811. 10.
iv Maria f. 19-01-1815.
v Simen Nilsen f. 00-00-1816, Berger, Degernes, d. 00-00-1818, Berger, Degernes.
11. vi Simen f. 21-01-1819.
12. vii Sidsel f. 12-02-1821.
viii Hans Nilsen f. 00-00-1823,
g. Johanne Gjerlaugsdatter , f. 00-00-1819, Eidsberg, d. 00-00-1895. Hans døde 00-00-1890. Overtok og drev gården Berger i Degernes.
ix Oleanne Nilsdtr. f. 1826, d. 1891.


8. Inger Sofie Fredriksdatter Borse

g. Henrik Væhle .
Barn:

13. i Gjerlaug .

 


Syvende Generasjon


9. Fredrik Nilsen f. 21-12-1811, Berger, Degernes,

g. Karine Larsdtr. , f. 26-03-1810, Dangtorp, (datter av Lars Johnson Dangtorp og Sissel Olsdtr. Uttisrud ) d. 12-07-1853.
Fredrik døde 07-09-1888.
Barn:

i Simen Fredriksen f. 00-00-1836.
ii Ole Fredriksen f. 26-08-1839, Førrisdal, d. 12-03-1917. overtok gården Førrisdal (gnr 73 bnr 1&2) i 1870. Ole fikk Parkinsons sykdom på sine gamle dager.
iii Sidsel Fredriksdatter f. 12-10-1841, Førrisdal, d. 04-08-1879.
iv Johannes Fredriksen f. 27-04-1845, Førrisdal,
g. 03-03-1871, Marthe Regine Nilsdatter , f. 27-08-1845, Stamsås, (datter av Nils Olsen Stamsås ) d. 15-04-1921. Johannes døde 25-04-1916.


10. Maria Nilsdatter f. 19-01-1815, Berger, Degernes,

g. Hans Sørensen , f. 00-09-1810, Haug, (sønn av Søren Ingemundsen og Sidsel Hansdatter ) d. 29-03-1863.
Maria døde 22-04-1901.
Barn:

i Sidsel Marie Hansdatter f. 00-00-1836, d. 00-00-1909.
ii Søren (Kastet) Hansen f. 00-00-1838, Haug, d. 00-00-1907.
iii Lars Hansen f. 00-00-1842, Haug, d. 00-00-1847.
iv Inger Karine Hansdatter f. 00-00-1846, Haug, d. 00-00-1847.
v Lars Hansen Haug f. 00-00-1847, Haug, d. 00-00-1931. var ugift. vi Inger Karine Hansdatter f. 00-00-1849, Haug, d. 00-00-1942.
vii Nils Johan (Lunde) Hansen f. 00-00-1851, Haug, d. 00-00-1913.
viii Anne Johanne Hansdatter f. 00-00-1854, Haug, d. 00-00-1860.
ix Johannes Hansen f. 00-00-1859, d. 00-00-1862.

11. Simen Nilsen f. 21-01-1819, Berger, Degernes,

g. 29-12-1847, Ann Christin Gjerlaugsdatter , f. 04-10-1825, Wæhle, (datter av Gjerlaug Henriksen og Kari Henriksdatter ) d. 21-12-1905. Simen døde 11-12-1839.
Barn:

i Karen Sophie Simensdatter f. 26-03-1849, Nakkim, d. 23-05-1933.
ii Sissel Marie Simensdatter f. 26-01-1852, Nakkim, d. 13-05-1942.
iii Hans Simensen Berg f. 27-12-1855, Nakkim, d. 30-08-1915, Nakkim.
iv Martin Simensen Nakkim f. 17-01-1859, Nakkim, d. 02-02-1953.
v Johannes Simensen f. 07-11-1863, Nakkim, d. 29-09-1922.

12. Sidsel Nielsdatter f. 12-02-1821, Berger, Degernes,

g. (1) Lars Sørensen Haug , f. 26-03-1819, Haug, Degernes, (sønn av Søren Ingemundsen og Sidsel Hansdatter ) d. 27-03-1850,
g. (2) Hans Olsen Smedhaug , f. 24-04-1822, Åmot i Degernes, (sønn av Ole Johansen og Anne Mathisdatter ) d. 04-01-1895.
Sidsel døde 22-04-1902, Haug, Degernes.

Barn med Lars Sørensen Haug:

14. i Inger Sofie f. 07-11-1843.
ii Anne Marie Larsdatter f. 00-00-1846, d. 00-00-1847.
iii Søren Larsøn f. 28-12-1848, d. 10-02-1850.

Barn med Hans Olsen Smedhaug:

iv Johanne Hansdatter f. 00-00-1851, d. 00-00-1851.
15. v Anne Lovise f. 17-02-1852.
16. vi Ole Martin f. 09-02-1856.
17. vii Johannes Hansen f. 13-06-1863.

13. Gjerlaug Henriksen f. Væhle, g. Kari Henriksdatter , f. Øvre Nakkim.

Barn:

18. i Ann Christin f. 04-10-1825.


Åttende Generasjon


14. Inger Sofie Larsdatter f. 07-11-1843, Haug,

g. 04-10-1875, Degernes Krk., Søren Evensen , f. 17-11-1836, Nakkim, (sønn av Even Nielsen og Inger Sofie Sørensdatter ) d. 24-12-1912, Greaker. Inger døde 08-01-1936, Greaker.
Søren: ble født på gården Nakkim, hvor hans far var i tjeneste. Søren var bare sju år når moren Inger Sofie døde. 2 år senere giftet faren seg igjen med Helene Hansdatter fra gården Grimsrud. I flg. folketellingen i 1865 bodde Søren med sin far, stemor og havsøsken på Vatvedt Østre. Han hadde tjeneste på gården Nakkim frem til han giftet seg. Kjøpte gården Greaker gnr.160, bnr.8 i 1874 av Anders Olsen.
Barn:

19. i Ludvik Edvard f. 22-11-1876. 20.
ii Sissel Julie f. 03-11-1878.
21. iii Karl Sigvard f. 25-11-1880.
22. iv Karen Annette f. 16-12-1882.
v Johanne Marie Sørensdatter f. 00-00-1885, d. 00-00-1971.
vi Hans Oscar Sørensen f. 00-00-1888, Greaker, d. 00-00-1971.

15. Anne Lovise Hansdatter f. 17-02-1852, Haug,

g. Hans Nilsen Stamsås , f. 00-00-1834, d. 00-00-1909. Anne døde 23-03-1914. Hans: Bodde på en av Stenerødgårdene
Barn:

23. i Nils 407 f. 00-00-1873.
24. ii Karen Sofie 397 f. 13-01-1875.

16. Ole Martin Hansen f. 09-02-1856, Haug,

g. Gina Karoline Svendsdtr., f. 24-04-1863, Skalle, Degernes, d. 21-07-1938. Ole døde 19-03-1919. Drev fedregården Haug videre gnr. 146 bnr. 3.
Barn:

i Sidsel Hansen f. 08-05-1884, d. 02-02-1886.
ii Karen Annette Hansen f. 00-00-1885, d. 00-00-1947. 25.
iii Sidsel Julie f. 18-09-1887.
iv Hans Hansen f. 00-00-1890, d. 00-00-1948, Degernes.
v Ole Sigvart Hansen f. 00-00-1893,
g. Jørgine Oldsdtr. Fjeld , f. 00-00-1893, d. 00-00-1978. Ole døde 00-00-1960. Ole ble konstabel i Kristiania. Tok over gården Haug, da broren Hans, døde.

17. Johannes Hansen Dingtorp # 316 f. 13-06-1863,

g. (1) 29-02-1884, Maren Oline Hansdatter f. 08-04-1862, Lund Gård, Degernes, (datter av Hans Mathisen Lund og Anne Maria Christensdatter.) d. 30-01-1899, Degernes, Gravlagt: 08-02-1899, Degernes",
g.(2) 1899, (Elise) Elisabeth Oldsdtr. Stentorp , f. 1869, (datter av Ole J. Eriksen og Elisabeth Larsdatter ) d. 1913,
g. (3) 00-00-1913, Maren Johannesdatter , f. 14-11-1859, (datter av Johannes Eriksen og Anne Larsdatter) d. 08-11-1949. Johannes døde 29-12-1933, Degernes.


Johannes var født på Haug i Degernes. Han hadde en eldre bror som het Martin og han ble ved gården. Han hadde også flere halvsøsken. Johannes ble eier av gården Åsen, i 1888 sammen med sin hustru Maren Oline. De hadde 4 - 5 kuer, hest, gris, høns og kalkuner. Gården lå tungt til og de hadde gjeld å trekke med, penger var det lite av, og familien vokste. Maren Oline døde i januar 1899.
Etter Marens død ble det en vanskelig tid for Johannes, 5 små barn som krevde sitt. Noen husholder hadde han ikke råd med, så det var bare å se seg om etter en ny hustru. Han kom i kontakt med en ung dame på 30 år, Elise Stentorp, og det ble ekteskap. Elise satte som betingelse for ekteskap at hun ikke ville ha noe med barna å gjøre, de måtte han sørge for å få bort. Bare ett barn var hun villig til å beholde, og det ble Karen.

Boet ble skiftet og det tilfalt barna kr. 80,77 hver i flg. skifteprotokollen av 29.08.1899. Hans var ca. 16 år når faren giftet seg igjen, og han ble så sint på faren at han løp sin vei. Magna var ca. 4 år, og hun fikk komme til Johannes søster Lovise. Ole var ca. 10 år og fikk komme til barnas formynder Kristen Titterud. Anna var ca. 13 år og fikk tjeneste på Lilleheier.
Det gikk ikke lenge før Johannes måtte gi opp gårdsdriften, og solgte Åsen til Maren Olines halvsøster, Mathilde og Karl Pedersen Haug. De flyttet da til Paulsrud og bodde i bygningen Nygård. Dette var omkring 1901. Johannes tok seg jobb i gruve i ca. ca. ett års tid, men trivdes ikke med løsarbeid. Han fikk kjøpt gården Dingtorp, gr.143.br.1 på auksjon 14.11.1901. Dingtorp lå like ved riksveien. Det var gamle bygninger på gården og dårlig vedlikeholdt.
Karen forteller: Stuebygningen var grå, umalt og med små vinduer. Under styggvær og om vinteren kunne vi slå lemmer for, og da ble det lunt og stille innendørs. Det var et stort kjøkken, stor stue og et bitte lite kammers. Inne i dette var det innmurt en stor bakerovn. Ilegget var i kjøkkenet. I kjøkkenet var det innebygd en to-etasjers seng, som var vanlig i de fleste hjem. Her sov de, Karen oppe. Magna var hjemme en tid mens vi bodde på Dingtorp.
Ute var det noe som lignet en hage, noen gamle epletrær, bærbusker og syriner. Det beste av alt, det var innlagt trykkvann.
Karen forteller videre: Jeg kan huske når far om vinteren kjørte tømmer skogen, at han fikk ekstra god mat om morgenen før han dro. Da hente det at han fikk stekt flesk. Da lå Magna og jeg i oversengen og så på at han spiste og vi håpet indelig at han ikke spiste alt, slik at vi kunne smake. Stekt flesk var noe av det beste vi viste. Når far en vinterdag arbeidet i skogen, kom hesten vår Borka, ruslende hjem alene. Vi skønte at det da hadde hendt noe. Tømmerveien gikk over et tjern. Isen brast, og lasset veltet i tjernet. Far hadde fått løs hesten, og denne hadde løpt forskrekket hjem. Far kom selv velberget hjem senere. Far ble også alvorlig syk etter å ha forløftet seg på tømmer. Han hadde brokk, og det kom to leger fra Rakkestad og opererte far hjemme på kjøkkenet.
Far bygde stabburet på Dingtorp, mer var det ikke penger til. Vi bodde på Dingtorp i 4 - 5 år, minnes Karen. Far jobbet hart for å klare utgiftene på gården. Husene var så dårlige at det trengtes store summer til å få bygget både uthus og stue. Dessuten ga jorden lite av seg, vannsteldt som den var fra før. Det var da ingen annen råd enn å selge gården. Den ble solgt på "frivillig" auksjon, etter at far hadde skilt ut en tomt til eget bruk. Utskillingen fra hovedgården på Dingtorp hvor Johannes beholdt grnr.143.brnr.4 skjedde i 1906. Karen skriver at de flyttet inn i det nye huset i 1904-05. Johannes har vel antakelig bygd det nye huset før han solgte hovedgården. Far bygde en liten stue, et uthus og et verksted. De som kjøpte Dingtorp med husdyr og redskap var Inga og Edvard Langeløkke. Far oppga jordbruket.

Akkurat da skulle telefonsentralen i Degernes flyttes, og det ble vi som fikk sentralen i vårt nye hus. Dette var omkring 1904 - 05, og jeg var ca. 12 år. Huset var nesten som en dukkestue synes jeg, kjøkkenet var malt lyst rødt, kammerset lyst grønnt. Her sto også sentralbordet, før det ble flyttet utenfor i et tilbygg. Far anla en hage, og plantet trær rundt huset. Vi var en av de første som fikk elektrisk lys, det var omkring 1908 og far fikk strøm til verkstedet sitt. Telefonen måtte passes hele døgnet. Til å begynne med var det ca. 100 abonnenter, men det utvidet seg raskt. Vi kunne aldrig være hjemmefra.
Far bygde et lite hus for biavl, og han snekkret også bikuber som han solgte. De ble kjørt til Rakkestad stasjon og sendt over hele landet. I organet for biavl ble far titulert som fabrikkeier. Også stemor og jeg hjalp til å lage rammene inne i bikubene. Far utvidet verkstedet og lagde møbler mm. han tok inn flere læregutter. Far drev også som bygdeslakter og det var mange som ville ha han fordi han var så snill med dyra. Han fikk 1 kr. for en gris og kunne rekke opptil 8 stk. på en dag.

Stemor var streng og vanskelig og ikke helt snill mot meg. Hun var sterk og det fikk jeg kjenne når hun ga meg ris. Det som opplevdes som mest vanskelig var at hun ikke snakket sant til far om oss. Hun passet på at far ikke sendte penger til noen av de andre barna.

I forbindelse med Norges Jubilæumsutstillingen in Kristiania i 1914, ble Johanes tildelt en medalje for sin fremragende honningkvalitet. Denne er i dag i Egil Bergers eie og befinner seg i Texas.

I bryllupet med Maren Oline fikk Johannes en bibel av sin svigerfar Hans Martinsen Lund. Denne er i dag i eie hos Laila Vinje som arvet den etter sin bestemor Karen. Denne bibelen har vært med på å oppklare at Maren Oline har vært registrert med feil etternavn og foreldre i flere slektsbøker, bl. a. i boken "Slekten vår" av Robert A. Kleiven fra Rakkestad. Dette medførte at rett etternavn kunne søkes på og både fødselsbok av 1862 og folketelling 1865, samt Ekteskapsprotokoll av 29.02.1884, viser nå at rett navn er funnet. Det var Laila Vinje som på bakgrunn av navnet i bibelen, fant at Maren Oline var registert med feil etternavn og foreldre og har søkt opp referansene. Maren`s oldebarn, Laila Vinje, har laget et dokument over Maren Olines forfedre som er verdt en gjennomgang.


Maren: Døde få dager etter at hun hadde født en sønn, som bare levde i 8 timer. Mor og barn ble begravet i samme kiste.


Elise: satte som betingelse for ekteskap at hun ikke ville ha noe å gjøre med barna fra forige ekteskap. Ett barn ble boende hjemme. Øvrige satt bort.

Barn med Maren Oline Hansdatter

26. i Hans f. 22-12-1884.
27. ii Anna Sofie f. 28-09-1887.
28. iii Ole f. 24-11-1890.
29. iv Karen Mathilde f. 06-12-1893.
30. v Magna Julie f. 10-03-1896.
vi Christian f. 26-01-1899, Åsen, Degernes, d. 26-01-1899, Åsen., Gravlagt: 08.02.1899, Degernes.18. Ann Christin Gjerlaugsdatter (Vis ekteskap til nr. 11.).


Niende Generasjon


19. Ludvik Edvard Sørensen f. 22-11-1876, Greaker,

g. (1) 00-00-1907, Maren Hansdatter , f. 22-04-1886, Mellegård, d. 12-02-1911,
g. (2) 00-09-1912, Magna Alvide Hansdatter , f. 22-09-1884, Mellegård, d. 25-06-1956, Greaker. Ludvik døde 14-06-1949, Halden Sykehus. når Maren døde giftet Ludvig seg med hennes søster Magna.

Barn med Maren Hansdatter:


31. i Sigrid Kaspara f. 00-00-1898

Barn med Magna Alvide Hansdatter:

32. ii Ruth Margrethe f. 05-12-1913. 33.
iii Helge f. 10-03-1915.
34. iv Olav Einar f. 08-05-1917.
35. v Ingrid Synnøve f. 21-09-1921.

20. Sissel Julie Sørensdatter f. 03-11-1878, Greaker,

g. 19-07-1907, Degernes, Johannes Mathisen , f. 12-04-1875, Sikkeland, Varteig. Sissel døde 00-00-1964.
Barn:

36. i Sverre Marius f. 17-10-1908.
37. ii Olav f. 06-06-1911.
iii Ivar Mathisen f. 12-06-1914, d. 00-00-1947.

21. Karl Sigvard Greaker f. 25-11-1880, Greaker,

g. 00-02-1909, Karoline (Lina) Emilie Ellefsen , f. 29-04-1888, Røsnes, Berg, d. 26-10-1973. Karl døde 04-04-1959.
Barn:

38. i Gunvor Marie f. 20-12-1909. 39.
ii Aase Sigrund f. 09-07-1911.

22. Karen Annette Sørensdatter f. 16-12-1882, Greaker,

g. 17-06-1911, Johan Andersen , f. 00-00-1872. Karen døde 24-04-1963.
Barn:

i August Sigvart Andersen f. 21-12-1911, d. 04-11-1969.
ii Leif Ivar Andersen f. 30-06-1916.
iii Aase Oline Andersen f. 09-04-1919, d. 09-08-1987.
iv Astrid Johanne Andersen f. 30-07-1922.

23. Nils Hansen f. 00-00-1873,

g. Hanna Marie Hansdatter . Nils døde 00-00-1932. Var lam, men fikk utdannelse i treskjæring i Oslo, og livnærte seg på skjæring og produksjon av knivskaft for en forettning i Oslo. Han døde på Vevelstad aldershjem etter å ha vært syk noen år.
Barn:

i Signe Lovise Nilsdatter ble trolig gift med en fra Sverige. Fødsel og dødsdato og vidre skjebne ukjent.

24. Karen Sofie Hansdatter f. 13-01-1875,

g. Olaus Olsen Stensrud , f. 17-05-1858, (sønn av Martin Olsen Stensrud ) d. 12-03-1930. Karen døde 24-01-1953.
Barn:

i Klara Lovise Olausdatter f. 11-04-1902, d. 17-04-1967, Rakkestad. var ugift.
ii Olga Amalie Olausdtr. f. 03-12-1903, d. 19-02-1992, Oslo. var ugift.
iii Borghild Ceselia Stensrud f. 23-01-1904,
g. Henry Olaf Velund , f. 17-07-1903, d. 07-03-1987. Borghild døde 13-11-1966. 40.
iv Ole Kristian f. 21-04-1906.

25. Sidsel Julie Haug f. 18-09-1887, Degernes,

g. 15-04-1917, Degernes, Karl Markus Arneberg , f. 28-04-1889, Berg, (sønn av August Olsen Arneberg og Nicoline Marie Jørgensdtr. Tune ) d. 29-11-1966, Sønstegård, Berg, Gravlagt: 03-12-1966, Berg Krk. Sidsel døde 15-10-1945, Sønstergaard, Berg. Karl: Var bestyrer på Berg gamlehjem i 17 år. Flere kommunale verv.
Barn:

41. i Arne f. 20-01-1918.
42. ii Karin f. 20-12-1922.
43. iii Ellen Margrethe (Tulla) f. 02-07-1924.

26. Hans Aasen Dingtorp f. 22-12-1884, Haug gård, Degernes,

g. Bergliot Haugen , f. 30-08-1889, Kongsberg, (datter av Jakob Haug og Mathilde Toresen ). Hans døde 05-01-1919, Kristiansand av Spanskesyken. Gravlagt i Kongsberg. Han var stri av natur, og dro hjemmefra når faren giftet seg påny. Hans reste til sin fetter Nils Stensrud i Kristiania. Var visegutt og kom inn på bøsemakerskolen i Kongsberg.
Barn:

44. i Hjørdis f. 23.03.1910.

27. Anna Sofie Dingtorp f. 28-09-1887, Nakkerud, Degenes,

g. 12-10-1908, Tune, Kristian Johansen Pinaas , f. 29-01-1886, Tune, (sønn av Johan Petter Pinaas og Karen Johanne Johannesd. Murås ) d. 25-12-1962, Skjeberg. Anna døde 18-05-1959, Borgenhaugen, Gravlagt: Hafslund kpl. Anna var ca 13 år når faren giftet seg igjen, og fikk komme til et ungt ektepar på gården Lilleheier. Hun var jo så stor at hun kunne være til nytte på gården og i huset. Det unge paret fikk mange barn, med korte mellomrom. Dette medførte at Anna måtte stelle fjøset fra kl. 05.om morgenen, før hun gikk den lange veien til skolen på Sandbæk.(like ved Greåker) Anna ble på Lilleheier til hun var 18 år. Da tok hun plass på Sølvskutt. Her var hun i ca. 2år, før hun tok plass på storgården, Storetorp. Her traff hun Kristian som også tjente her. Kristian: Reiste tidlig hjemmefra, og tok tjeneste på gården Storetorp i Degernes. Her var det også en tjenestejente som het Anna Dingtorp. Kristian jobbet på Borregaard som lokfører.
Barn:
45. i Martha Kristine f. 16-06-1909.
46. ii Alf f. 28-01-1912.
47. iii Leiv Kaspar f. 18-08-1913.
48. iv Solveig f. 29-05-1917.
49. v Borghild f. 22-08-1918.
50. vi Josef f. 24-12-1921.
51. vii John Petter f. 04-07-1924.
52. viii Bjarne Roald f. 17-06-1925.
ix Karin Johanne Pinaas f. 13-04-1929, Skjeberg, d.24.04.1930, Skjeberg.
53. x Marry f. 17-06-1931.

Bilde: tatt ca. 1922.

 

 

28. Ole Åsen Dingtorp f. 24-11-1890, Åsen Gård, Degernes,

g. 00-00-1910, Kristiania, Hansine Guran , f. 20-06-1890, Holmestrand, d. 00-00-1974. Ole døde 10-02-1934, Amerika. Etter morens død kom han til barnas formynder Kristen Titterud. Han var da ca. 10 år gammel. Reiste til Brooklyn, New York, USA og bosatte seg der med sin familie. I Amerika tok han navnet Osen.
Barn:
i Solveig Osen f. 17-03-1911, Kristiania, Solveig skiftet navn til Sue i USA.
g. Erik Ring , f. 00-00-1904, Tønsberg. Solveig døde 14-08-1992, Brooklyn, USA.

ii Gutt f. 00-00-1921, Amerika, d. 00-00-1921, Amerika

bilde: Hansine og Solveig (Sue) julen 1964, NY. Foto: Egil Berger.

 

 

 

 

 

29. Karen Mathilde Dingtorp #333 f. 06-12-1893, Åsen, Degernes,

g. 03-07-1925, Norvald Nilsen , f. 11-11-1899, Indre Billefjord, Finnmark, d. 24-06-1980, Billefjord. Karen døde 15.10.1976, Indre Billefjord. Hun var det eneste barnet som fikk bo hjemme etter at faren giftet seg på ny.
Stemor Elise var streng og vanskelig, sier Karen i sine momoarer, men hun hadde tross alt et hjem. Hun reiste til Amerika til sin bror Ole i juli 1921, og kom hjem igjen desember 1923. Hun var kokke på Haugetun Folkehøgsole. Reiste til Finnmark. Karen er en viktig informasjonskilde ved å ha skrevet sine momorarer til sin datter Vesla. De fleste opplysninger om familiforhold og levemåte fra hjemmet er hentet herfra.

Karen er omtalt som en som sto i spissen i forbindelse med innsamling av penger til bedehus i Indre Billefjord på 1930-tallet. Mange gav Karen æren for at det ble bygget bedehus i bygda. Uten henne som primusmotor ville det nok ikke blitt noe bedehus. Men hun var ikke alene om innsatsen. Artikkelen nevner også venner sørpå som var med på å bidra. Man kan lese der at "Til inventaret fikk foreningen også tilsendt mange gaver fra venner sørpå." I Karens memoarer framgår det at søsteren Anna hadde foreningen "Den lille hjelper" på Borgenhaugen i Sarpsborg, som bidro på mange måter. (kilde: Porsangerfolket 2014, s 65.)


Barn:

i Agnes (Tullemor) Nilsen (pleiedatter) f. 28-05-1924, Billefjord. d. 12.03.1998
54.ii Gunnvor (Vesla) f. 22-05-1928. d. 12.01.2020
55. iii Kari f. 04-05-1931.

30. Magna Julie Dingtorp f. 10-03-1896, Åsen, Degernes,

g. 00-00-1917, Ole Andersen Stamsås , f. 07-09-1893, d. 19-12-1974. Magna døde 03-12-1982. Hun ble etter morens død, plassert hos sin tante Lovise for en kort tid. Hun var da ca. 4 år.
Barn:

56. i Johan Arnt f. 28-07-1918. 57.
ii Olaf f. 25-09-1920.
iii Hans Stamsås .
58. iv Marta Lovise f. 15-02-1926.


Tiende Generasjon


31. Sigrid Kaspara Greaker f. 00-00-1898, Greaker,

g. Ole Eivind Velund , f. 18-12-1904, d. 25-06-1960.
Barn:

59. i Terje f. 04-04-1940.
ii Trond Åge Velund f. 10-02-1943,
g. Britt Olsen , f. 01-10-1954.

32. Ruth Margrethe Ludvigsdatter f. 05-12-1913, Greaker,

g. 00-00-1938, Leif Johannes Haug , f. 11-03-1907, d. 10-05-1981.
Barn:

60. i Per Torleif f. 18-06-1940.
61. ii Thore Jan f. 22-03-1947.

33. Helge Greaker f. 10-03-1915,

g. Borghild Pinaas , f. 22-08-1918, Skjeberg, (datter av Kristian Pinaas og Anna Sofie Dingtorp ). Helge døde 00.05.1966, Degernes, Gravlagt: Degernes.
Barn:

i Steinar Greaker f. 04-09-1942. d. 03.07.2019
62. ii Marit f. 30-07-1945.
63. iii Sigmund f. 06-12-1948.
64. iv Toril f. 04-10-1952. Greaker, Degernes

34. Olav Einar Greaker f. 08-05-1917, Greaker,

g. 00-00-1954, Karen Helene Slettevold , f. 29-05-1925.
Barn:

65. i Kirsten Elisabeth f. 31-12-1954. 66.
ii Bodil Synnøve f. 15-08-1957.
iii Ådne Einar Greaker f. 14-09-1963, g. Marianne Bøe , f. 07-08-1967.

35. Ingrid Synnøve Greaker f. 21-09-1921, Greaker,

g. 00-00-1949, Rubert A. Kleiven , f. 07-10-1923.
Barn:

67. i Berit f. 03-06-1950.
68. ii Magnar f. 01-10-1951.
69. iii Tormod f. 25-06-1955.

36. Sverre Marius Mathisen f. 17-10-1908,

g. Gudveig Tuft , f. 15-05-1911. Sverre døde 14-07-1993, Jessheim.
Barn:

i Sissel Mathisen f. 30-07-1946.
ii Gard Thomas Mathisen f. 27-02-1969.

37. Olav Mathisen f. 06-06-1911,

g. Paula Andreassen , f. 20-04-1922, Solør, d. 04-10-1988, Jessheim. Olav døde 15-05-1978, Jessheim.
Barn:

i Knut Mathisen f. 08-07-1953.

38. Gunvor Marie Greaker f. 20-12-1909, Oslo,

g. Georg P. Erikslund , f. 14-10-1904, d. 23-04-1974, Oslo. Gunvor døde 16-04-1979, Oslo.
Barn:

70. i Annelise f. 23-05-1941.
71. ii Nina f. 21-04-1945.

39. Aase Sigrund Greaker f. 09-07-1911,

g. Jens Munthe Lysøe , f. 22-04-1912, d. 14-07-1964, Oslo. Aase døde 13-12-1985, Oslo.
Barn:

i Henrik Munthe Lysøe f. 14-08-1940.
ii Lars Munthe Lysøe f. 18-02-1947.
iii Jens Munthe Lysøe f. 10-07-1951.

40. Ole Kristian Stensrud f. 21-04-1906,

g. Klara Pauline Tjernes , f. 23-06-1904. Ole døde 23-10-1982. Han var eier og driver av gården Stamsås.
Barn:

72. i Randi f. 24-08-1933.
73. ii Bjørn Reidar f. 12-08-1940.
74. iii Oddmund Johannes f. 10-11-1948.

41. Arne Arneberg f. 20-01-1918,

g. 24-03-1945,Tønsberg domkirke, Edel Margaret (Bille) Wang , f. 19-12-1925, Tønsberg. Arne døde 19-08-1968, Oppegård, Gravlagt: Nøtterøy krk.
Barn:

75. i Sidsel f. 31-05-1946.
ii Tor Arne Arneberg f. 16-07-1949, Oslo, d. 19-07-1989, Gravlagt: Nøtterøy krk. Han var adoptivbarn.


42. Karin Arneberg f. 20-12-1922, Berg,

g. 02-04-1947, Berg Krk., Einar Amundsen , f. 12-10-1922, Idd. Einar: gårdbruker på Sønsterud, Berg. (gnr.48,bnr.1 i Berg, Halden).
Barn:

i Karsten Amundsen f. 02-04-1948, Berg. 76.
ii Ole Roald f. 03-11-1950.

43. Ellen Margrethe (Tulla) Arneberg f. 02-07-1924, Berg,

g. 19-11-1949, Berg, Leif Sigurd Eliassen , f. 24-10-1922, Tune.
Barn:

77. i Mai-Britt f. 05-05-1950.
78. ii Kari Margrethe f. 27-09-1951.
79. iii Wenche Marianne f. 05-09-1957.

44. Hjørdis Johansen Åsen f. 23.03.1910, Kristiania,

g. 11.07.1935, Henrik Johansen Sandstad , f. 26-01-1914, Ytterøy. d. 22.10.2005. henrik giftet seg på nytt med Sigrunn etter at Hjørdis døde i barselseng. Han fikk 4 barn til med Sigrunn.
Barn:

80. i Bjørg f. 31-05-1936.
81. ii Jan f. 21-01-1938.
82. iii Ruth f. 04-05-1941.

45. Martha Kristine Pinaas f. 16-06-1909, Tune,

g. Øyvind Grønn , d. 04-01-1991, Skjeberg. Martha døde 00-00-1940.
Barn:

i Ottar Grønn f. 08-03-1931, Skjeberg, d. 18-05-1931, Skjeberg
83. ii Kjell f. 06-06-1932

46. Alf Pinaas f. 28-01-1912, Tune,

g. Marit Stubberud , f. 05-04-1922, d. 00-12-1996, Oslo. Alf døde 27-08-1944, Skjeberg.
Barn:

84. i Eva f. 24-04-1944.

47. Leiv Kaspar Solberg f. 18-08-1913, Tune,

g. 25-10-1942, Chjønøve Bjerkholt , f. 24-04-1913, d. 15-04-1990. Leiv døde 22-03-1985, Borgenhaugen, Gravlagt: Hafslund kpl.
Barn:

85. i Dag f. 21-03-1945.
86. ii Stig Ove f. 02-07-1947.
87. iii Grethe f. 19-11-1948.
88. iv Per Gjermund f. 30-08-1955.

 

48. Solveig Pinaas f. 29-05-1917, Skjeberg,

g. , Hafslund kapell, Ole Erling Berger , f. 20-02-1909, d. 04-05-1966, Degernes, Gravlagt: 00-05-1966, Degernes Krk. Solveig døde 16-09-1993, Degernes, Gravlagt: 20-09-1993, Degernes Kirke.
Barn:

89. i Egil f. 07-09-1940.
90. ii John ( Johnnemann) f. 24-05-1943.

49. Borghild Pinaas (Vis ekteskap til nr. 33.).

50. Josef Pinaas f. 24-12-1921, Skjeberg d.11.10. 2010, Skjeberg, og Henny Aurdal , f. 21-09-1922,

Barn med Henny Aurdal:

91. i Wenche Theresè f. 14-05-1942.

g. 27-10-1946, Hafslund, Bjørg Solveig Karlsen Hoel , f. 09-02-1929, Skjeberg, (datter av Fritz Marensius Carlsen og Hanna Josefine Olsen ).

Barn med Bjørg Solveig Karlsen Hoel:

92. ii Kjell Egil f. 27-03-1947.
93. iii Thor Ragnar f. 28-09-1953.
94. iv Reidun Irene f. 26-03-1957.

51. John Petter Pinaas f. 04-07-1924, Skjeberg, d. 09.03.2012, Sarpsborg

g. 12-07-1948, Hjørdis Næristorp , f. 28-09-1928, Rakkestad, (datter av Hans Petter Næristorp og Anna Johanne Kristoffersen ). De bodde de første årene som gift i Degernes. Bygde huset som søsteren Solveig senere tok over. Fikk jobb på Borregaard, og bygde hus i Skolegata på Borgenhaugen.
Barn:

95. i Alf f. 13-09-1948.
96. ii May f. 11-11-1950.

52. Bjarne Roald Pinaas f. 17-06-1925, Skjeberg d. 30-06-2002, Skjeberg,

g. Aase Åkeberg , f. 29-04-1929, (datter av Jørgen Åkeberg og Marta Åkeberg ).
Barn:

97. i Jorun f. 05.03.1952.
98. ii Kay Arne f. 28.02.1956.
99. iii Ragnar 11.11.1958.

53. Marry Pinaas f. 17.06.1931, Skjeberg, d. 22.01.2010

g. Willy Granlien , f. 09-12-1928. d. 07.01.2007
Barn:

100. i Karin Evy f. 23-04-1950.
101. ii Tore Freddy f. 17-03-1956.

54. Gunnvor (Vesla) Nilsen f. 22-05-1928, Billefjord,

g. Erling Henriksen , f. 21-05-1928. d. 2005
Barn:

102. i Åshilld f. 25-05-1955.
103. ii Kjellaug f. 26-10-1956.
104. iii Rigmor f. 22-03-1959.
iv Bjørnar Henriksen f. 10-11-1964.

55. Kari Nilsen f. 04-05-1931, Billefjord,

g. Alf Vinje , f. 13-08-1923. d. 25.05.2018. Alf var kirketjener i Mandal.

Kari er en kjent barnebokforfatter med flere tittler. Noen av disse er også filmatisert. eks. "Kamilla og tyven". Kari har også skrevet en barndomserindring som har med noe om røttene bakover som denne nettsiden også tar opp. Hun har også med noe om hennes mor Karen Dingtorps barndom. "Skrapkaka, det er meg" heter boken, og den kom ut i 2011.
Barn:

i Hallvard Vinje f. 14-07-1964, g. Reidun Amundsen , f. 19-10-1966.
ii Åsa Vinje f. 13-04-1966, g. Mandal, Arild Aanestad , f. 02-05-1966.
iii Laila Vinje f. 31-08-1969.

56. Johan Arnt Stamsås f. 28-07-1918,

g. separert, Helene Strand , f. 06-06-1921. Johan døde 13.04.1992.
Barn:

i Sjur Otto Stamsås f. 16-01-1944, og samboer med Degernes, Tove Halvorsen , f. 19-07-1959.
105. ii Ingrid Marie f. 06-03-1947.
iii Kari Lisbeth Stamsås f. 23-02-1952, d. 01-07-1953. druknet i gårdsdammen på Stamsås.
106. iv Jan Helge f. 12-08-1954.
107. v Solveig f. 24-01-1956.

57. Olaf Stamsås f. 25-09-1920,

g. (skilt), Tordis Jordfald , f. 24-03-1919.
Barn:

108. i Tor Olaf f. 15-02-1954.
ii Rune Stamsås f. 11-11-1957, g. samboer med Ås, Alexandra Gotch , f. 30-10-1963.

58. Marta Lovise Stamsås f. 15-02-1926, d. 00-06-2002

g. Sigur Alfred Antonsen Eng , f. 29-03-1917. d. 2001 (?) (bilde)
Barn:

109. i Anbjørg f. 11-03-1950.
110. ii Odd Arnold f. 11-05-1952.
111. iii Sigmund Alfred f. 08-12-1955.
iv Marit Lillian Eng f. 23-04-1964.


Ellevte Generasjon


59. Terje Velund f. 04-04-1940,

g. Laila Sundstøl , f. 18-09-1942.
Barn:

i Sigrid Johanne Velund f. 29-10-1973.

60. Per Torleif Haug f. 18-06-1940,

g. Marit Solveig Kristiansen , f. 02-06-1940.
Barn:

i Knut Jarle Haug f. 01-05-1967.
ii Lill Anett Magrethe Haug f. 23-04-1969.
iii Jørn Trygve Haug f. 14-12-1972.
iv Leif Øysten Haug f. 02-03-1974.

61. Thore Jan Haug f. 22-03-1947,

g. Anbjørg Eng , f. 11-03-1950, (datter av Sigur Alfred Antonsen Eng og Marta Lovise Stamsås ).
Barn:

i Runo Haug f. 21-07-1972.
ii Lillian Haug f. 09-01-1974.
iii Solbjørg Haug f. 01-10-1975.
iv Marianne Eng f. 21-11-1978.
v Dag Thore Eng f. 01-09-1985.

62. Marit Greaker f. 30-07-1945, d. 22.10.2019

g. 24-06-1967, Birger Kopperud , f. 10-05-1944.

Barn:

i Runar Kopperud f. 21-08-1970.
ii Tormod Kopperud f. 24-10-1973.

63. Sigmund Greaker f. 06-12-1948,

g. 29-01-1972, Ragnhild Kamperhaug , f. 03-02-1950.

Barn:

i Børge Greaker f. 03-08-1975.
ii Kari Mette Greaker f. 19-09-1980.

64. Toril Greaker f. 04-10-1952,

g. 29-10-1977, Eivind Fagerlid .
Barn:

i Vidar Fagerlid f. 13-04-1981.
ii Øistein Fagerlid f. 10-10-1983, Vestby.

65. Kirsten Elisabeth Greaker f. 31-12-1954,

g. Arne Svein Heimestøl , f. 17-01-1956, Valdres.
Barn:

i Line Kamilla Heimestøl f. 13-07-1981.
ii Marita Elisabeth Heimestøl f. 22-10-1986.

66. Bodil Synnøve Greaker f. 15-08-1957,

g. Kjell Halvard Flø , f. 30-10-1956.
Barn:

i Geir Magne Flø f. 11-05-1984.
ii Linn Kristin Flø f.. 07-08-1987.
iii Gro Ingvild Flø f. 25-08-1991.

67. Berit Kleiven f. 03-06-1950,

g. Magne Karl Aase , f. 05-09-1945.
Barn:

i Jan Idar Aase f. 03-12-1975, Guatemala.
ii Martha Cecilia Aase f. 20-11-1979, Columbia.
iii Elena Elizabeth Aase f. 12-05-1984, Guatemala.

68. Magnar Kleiven f. 01-10-1951,

g. Unni Lisbeth Sørensen , f. 21-06-1954.
Barn:

i Magnar Alexander Kleiven f. 20-04-1978.
ii Johan Nicolai Kleiven f. 23-01-1982.
iii Ruben Sebastian Kleiven f. 01-12-1985.
iv Daniel Joakim Kleiven f. 11-10-1988.

69. Tormod Kleiven f. 25-06-1955,

g. Anne Gangnes , f. 01-10-1954.
Barn:

i Jens Andreas Kleiven f. 22-06-1983.
ii Jørgen Kleiven f. 10-08-1990.

70. Annelise Erikslund f. 23-05-1941,

g. John Gunnar Flatby , f. 20-01-1944. Annelise døde 01-03-1988, Kongsberg.
Barn:

i John Anders Flatby f. 18-09-1974.

71. Nina Greaker f. 21-04-1945,

g. Kai Stenvall , f. 26-11-1940.
Barn:

i Sidsel Stenvall f. 29-09-1968, g. Harald Heimvoll , f. 31-03-1961. Bosatt i Åsgårdsstrand
ii Hanne Stensvall f. 25-04-1974.

72. Randi Stensrud f. 24-08-1933,

g. Rolf Erling Lilletorp , f. 16-03-1922, d. 24-02-1988, Degernes.
Barn:

112. i Unni Elisabeth f. 20-02-1954.
ii Anne Grethe Lilletorp f. 05-11-1960, g. Svein Erik Hansen , f. 25-01-1964.
113. iii Hilde Merethe f. 20-10-1964.

73. Bjørn Reidar Stensrud f. 12-08-1940,

g. Gerd Karlsen , f. 01-03-1941.
Barn:

i Øyvind Stensrud f. 01-10-1967, Ski.
ii Tore Bjørn Stensrud f. 13-01-1972, Ski.

74. Oddmund Johannes Stensrud f. 10-11-1948,

g. Randi Nakkim , f. 17-03-1950. Overtok gården Stamsås etter sin far.
Barn:

i Gina Merete Stensrud f. 19-05-1975.
ii Tommy Andre Stensrud f. 31-07-1976.
iii Svend Åge Stensrud f. 17-04-1978.
iv Gry Irene Stensrud f. 03-10-1986.

75. Sidsel Arneberg f. 31-05-1946, Tønsberg,

g. 28-09-1968, , Tønsberg domkirke, Alf Gjerløv Eriksen , f. 03-06-1946, Hope, Risør.
Barn:

i Arne Eriksen f. 19-08-1969, Tønsberg.
ii Hanne Eriksen f. 22-12-1970, Tønsberg.

76. Ole Roald Amundsen f. 03-11-1950, Berg,

g. 05-08-1973, , Berg, Gyda Vik , f. 20-01-1950, Berg.
Barn:

i Gunn Elisabeth Amundsen f. 05-01-1975, Berg.
ii Ole Andre Amundsen f. 02-07-1977, Berg.

77. Mai-Britt Eliassen f. 05-05-1950,

g. 09-03-1974, , Fredrikstad, Kai Roger Kristiansen , f. 31-08-1947, Fredrikstad.
Barn:

i Anette Kristiansen f. 25-12-1975, Fredrikstad.
ii Heidi Kristiansen f. 06-05-1978, Fredrikstad.

78. Kari Margrethe Eliassen f. 27-09-1951, Fredrikstad,

g. 16-07-1972, Harald Einar Aasen , f. 23-01-1951, Fredrikstad.
Barn:

i Hanne Kristin Aasen f. 10-04-1974, Fredrikstad.
ii Camilla Aasen f. 28-01-1977, Fredrikstad.
iii Marie Julie Aasen f. 02-01-1984, Fredrikstad.

79. Wenche Marianne Eliassen f. 05-09-1957, Fredrikstad,

g. 02-08-1980, , Fredrikstad, Alf-Petter Halvorsen , f. 16-04-1955, Fredrikstad.
Barn:

i Truls-Petter Halvorsen f. 07-01-1983, Stavanger.
ii Jan Didrik Halvorsen f. 30-06-1987, Oslo.

80. Bjørg Sanstad f. 31-05-1936, Ytterøy,

g. Fritjof Berg , f. 30-03-1939.
Barn:

114. i Hjørdis f. 27-02-1966.

81. Jan Sandstad f. 21-01-1938, Ytterøy, d.24.08.1986.

g. Frøydis Irene Brevik , f. 10-03-1941. Han var rådmann i Mosvik kommune i flere år.
Barn:

115. i Torunn Kristine f. 13-07-1967.
ii Henrik Sandstad f. 16-12-1973, Mosvik. kjent friidrettsutøver for idrettsklubben SK Vidar, Steinkjer FIK.
Han har tilsammen 8 NM-gull på langdistanse og i terrengløp.
Han innehar løyperekorden i mosjonsløpet Bruløpet som også er minneløp for hans far Jan Sandstad, og motbakkeløpene Spjettløpet og Botn Opp.
Sandstad er bosatt i Steinkjer og jobber som adjunkt ved Steinkjer videregående skole. (ref: Wikipedia)

82. Ruth Sandstad f. 04-05-1941, Ytterøy,

g. Osmund Halleland , f. 06-04-1939.
Barn:

i Gaute Halleland f. 10-09-1966.
ii Henrik Halleland f. 25-12-1967.
iii Hjørdis Irene Halleland f. 13-07-1971.

83. Kjell Grønn f. 06.06.1932, Skjeberg, d. 29.02.2016.

g. (skilt), Åse Elvestrand , f. 04-04-1941.

Barn:

116. i Tove Unni f. 17-11-1960.
117. ii Mona Lisbeth f. 30-12-1961.

84. Eva Pinaas f. 24-04-1944,

g. Rolf Syversen , f. 19-08-1940, d. 15-05-1987. Eva døde 28-05-1981.

Barn:

i Frank Simen Billingstad f. 21-07-1965, g. Kari Anne Veen , f. 01-11-1970.
ii Dag Billingstad f. 15-10-1970.

85. Dag Solberg f. 21-03-1945, d. 11.07.2016.

g. 05-09-1970, Marit Lovise Ruud , f. 09-10-1949.

Barn:

118. i Monica f. 14-02-1972.
ii Maiken Solberg f. 16-08-1976.

86. Stig Ove Solberg f. 02-07-1947,

g. 21-09-1968, Ellen Knutsen , f. 31-05-1950, d. 07.06.2004 (datter av Normann Knutsen og Else Hansen ).

Barn:

i Tage Andre Solberg f. 10-02-1969.
ii Linda Solberg f. 17-05-1976.

87. Grethe Solberg f. 19-11-1948,

g. 15-05-1971, Hafslund kpl., Egil Bengtsen , f. 03-02-1947.
Barn:

i Eddy Andre Bengtsen f. 24-09-1973.
ii Lone Therese Bengtsen f. 1-04-1975.
iii Runo Christopher Bengtsen f. 21-02-1984.

88. Per Gjermund Solberg f. 30-08-1955,

g. 03-09-1977,Tune, Rita Thomsen , f. 19-10-1955. (skilt)

Barn:

i Maren Beate Solberg f. 14-06-1979.
ii Marie Solberg f. 06-06-1988.

89. Egil Berger f. 07-09-1940,

g. (1) 28-03-1964, skilt, Jenny Bergvall , f. 06-10-1944,
g. (2) Oili Kaarina Tumppila , f. 21-01-1952, Sysma, Finnland.
Barn med Jenny Bergvall:

i Lisbeth Berger f. 27-03-1968, Sarpsborg d. 23.12.2008

gift 20.06.1996 i Paris, Fankrike, med Owe Hernes f. 24.07.1966, Stavanger

Barn:

i Kristin Irene Berger Hernes f. 11.05.2000, Humble, Texas (bilde)
ii Kamilla Helen Berger Hernes f. 21.08.2003,

Barn med Oili Kaarina Tumppila:

ii Tim Eric Berger f. 08-05-1989, Texas. USA.
iii John Kristian Berger f. 31-12-1990, Texas, USA.

90. John Berger f. 24-05-1943,

g. 31-12-1964, Anne Marie Andresen , f. 14-10-1942, Degernes.

Barn:

i Hilde Berger f. 12-09-1965, Rakkestad, d. 14-04-1966, Rakkestad. Hun levde bare noen måneder.
ii Rune Berger f. 20-03-1967, Rakkestad.
119. iii Stian f. 05-07-1971.

Partner NN

Barn:

har to døtre

Partner Cathrine Nøhr

Barn:

Veslemøy Berger f. 08.10.2002, Fredrikstad

91. Wenche Theresè Aurdal f. 14-05-1942, Skien,

g. (1) 17-09-1960, Kragerø, Halvard Fjelldalen , f. 10-05-1939, skilt i 1972.
Samboer fra 1989, med Gunnar Helfred Hansen , f. 02-06-1942, Skien.
Barn med Halvard Fjelldalen:

120. i Hege f. 31-05-1961..
121.ii Eva f. 18-09-1963.
122. iii Eirin f. 22-06-1965.
iv Arve Fjelldalen f. 26-03-1967.

92. Kjell Egil Pinaas f. 27-03-1947, Sarpsborg,

g. 25-03-1970, Kristiansand, Kirsten Evensen , f. 13-11-1948, Kristiansan, (datter av Thorleif Evensen og Else Maria Johannessen ).
Barn:

123. i Marianne f. 21-10-1970, Kristiansand
ii Egil Pinaas f. 27-10-1973, Halden.
iii Elin Pinaas f. 19-06-1978, Halden.

93. Thor Ragnar Pinaas f. 28-09-1953, Sarpsborg,

g. 01-03-1975, Hafslund kapell, Hilde Lisbeth Ringsrud , f. 02-04-1950, Sarpsborg, (datter av Erling Åsmund Ringsrud og Astrid Judit Bergstrøm ). Thor har fagbrev som rørlegger, men jobber i dag som personalleder ved Borregaard S.borg. Leder av Sarpsborg Viltnemnd 1992 - 2003.
Barn:

i Kristian Pinaas f. 16-03-1978, Sarpsborg.
ii Knut Pinaas f. 28-11-1981, Sarpsborg.
iii Karianne Pinaas f. 12-07-1983, Sarpsborg.

 

94. Reidun Irene Pinaas f. 26-03-1957, Sarpsborg,

g. 28-01-1978, (skilt), Hafslund kpl., Per Egil Lassen , f. 14-10-1953, Sarpsborg, (sønn av John Lassen og Else Kjærnsbek ).

Barn:

i Thomas Lassen f. 12-11-1979, Sarpsborg.
ii Trine Lassen f. 21-11-1983, Sarpsborg.

 

95. Alf Pinaas #183 f. 13-09-1948, Sarpsborg,

g. 10-06-1967, Wenche Strand , f. 10-01-1949, (datter av Rolf Strand og Ruth ). Alf døde 12-10-1971, Gravlagt: 15-10-1971, Hafslund. Alf omkom i en utforkjøring på E-6. Han var passasjer i bilen.

Barn:

124. i Hege Christin f. 08-10-1967.

96. May Pinaas f. 11-11-1950,

g. 03-05-1969, Dag Rune Handegård , f. 22-01-1947, Oslo, (sønn av Sverre Handegård og Ester ).

Barn:

i Svein Handegård f. 05-12-1969, Sarpsborg.
ii Espen Handegård f. 26-05-1976, Sarpsborg.

97. Jorun Pinaas f. 05.03.1952,

g. Helge Trannum , f. 20-10-1947, Brumundal.

Barn:

i Silje Trannum f. 18.01.1985.
ii Inge Trannum f. 24.06.1986.

 

98. Kay Arne Pinaas f. 28.02.1956, Sarpsborg,

g. Irene Hansen , f. 18-10-1962.

Barn:

i Ingelill Pinaas f. 27.01.1987.
ii Andreas Pinaas f. 13.01.1992.

99. Ragnar Pinaas f. 11.11.1958

g. Mette Soløy , f. 10.10.1959.
Barn:

i Simon Pinaas f. 05.06.1982
ii Linda Pinaas f. 05.05.1984
iii Vegar Pinaas f.18.06.1986


12. Generasjon


 

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..