FORFEDRE

og

ETTERSLEKT

til

Joachim Halvorsen Borse

 

 


1. Peder Clausen #1142, f. Ribe, Danmark, d. 1595, Danmark.

Peder hadde prestetjeneste i Baardse i tiden 1564 - 1595. Han gift Tcherning Nilsdatter #1213, f. Vordingborg, Danmark.

Barn:

2. i Hans Pedersen #1141 f. ca. 1560.


2. Generasjon


2. Hans Pedersen Borse #1141, f. ca. 1560, Baarse, Sjælland, Danmark, d. 1612, Danmark.

Hans hadde prestetjeneste i Baarse prestegjeld, noen mil nord for byen Vordingborg i tiden 1595 - 1612.

Barn:

3. i Søfren Hansen #1140 f. 00-00-1610.


3. Generasjon


3. Søfren Hansen Borse #1140, f. 00-00-1610, Borse, Sjælland, Danmark, d. 00-00-1675, Hjartdal.

Kom fra Sjælland i Danmark til Hjartdal i Norge som prest i ca. 1630. Hans gravplate skal være på Brekke museum i følge Nicolay W. Coch.

Barn:

+ 4. i Halvor Sørensen #1138 f. 00-00-1640.


4. Generasjon


4. Halvor Sørensen Borse #1138, f. 00-00-1640, Hjartdal, d. 00-00-1701, Ulefos.

Halvor Sørensen Borse levde sine barneår i Hjartdal. Han var så vidt blitt konfirmert da faren døde. Dersom det medfører riktighet at moren var datter av kapellan Henrik Baad i Gjerpen, er hans videre bodsted Gjerpen. I Skien gikk han gjennom latinskolen. Hvorvidt han gikk videre i sin studier, kjenner er ikke bestemt til. Han hadde imidlertid flere utenlandsopphold.
Det var på det praktiske plan, innenfor handel og industri, han hadde sin styrke. Han skaffet snart borgerskap som kjøpmann. Det var bergverksdrift som sto hans interesse nærmest. Gjennom sitt første ekteskap, kom han automatisk inn i det toneangivende miljø, foruten at han skaffet seg en betydelig medgift. Den 01.01.1672 begynte han i stillingen som forpakter/ forvalter ved Ulefoss Jernverk. Året 1776 kjøpte han Jernverket ved Ulefoss, likeså Holla gård.
Det heter i boken "Holla 1" at selv om Ulefoss Jernverk startet året 1652, ble Halvor Borse betraktet som den egentlige grunnlegger av bedriften.
I boken "Ulefoss Jernverk, 1657 - 1957" av Yngvar Hauge, er Halvor Borse`s gjerning ved bedriften viet stor oppmerksomhet.
Den første tiden bodde han på Ulefoss. Senere flyttet han til Fjære gård i Solum, et sted som lå gunstig til p.g.a. rettighetene med transport av malm fra verket på Ulefoss. Han kjøpte denne gården.

Etterhvert skaffet Halvor seg flere jernverk og eiendommer i Telemark.
I flg. Elisa Tandberg`s bok om "Slekten Bomhoff" var han den største jordegodsbesitter i distriktet. Han var dessuten skipsreder med "488 lester" skip i Skien handelsflåte. Han var en tid rådmann i Skien, hadde tittel som kommersråd og bergamtassessor m.m.

Man må også nevne hans tragiske død en gang han var ute og kjørte i sin karjol over Geiteryggen, nær Skien.
(Skiens lufthavn ligger i dag på Gjeitryggen)

Fra Inger Andreassens slektbok "Prestengslekt" hentes:
Året 1701 ble Halvor Borse under mystiske omstendigheter drept på Geitryggen, skutt gjennom hode av en ukjent person. Denne hendelse satte spekulasjoner i gang. Borse hadde vært en hard mann som alltid satte sin vilje gjennom. Det kunne også være dem som av flere andre grunner så at hans levedager ble avsluttet.

Andre kilder beretter om at hans nærmeste pårørende ba om kirkens bistand til å finne den skyldige. Morderen ble aldri funnet.
Nicoly W. Coch skriver at Commerceråden fikk en voldelig død, idet han på veien hjem til sin gård Fjære i Solum blev drept på Gjeteryggen i 1701 av en som fridde til hans datter, men som han ikke vilde vite noe av. Han er begravet ved Solum kirke, og gravferden nevnt i de tidligste bevarte kirkebøkene for Solum kirke.(ref. Bygdebok)
M.h.t. fordelingen av de store eiendommer og rikdommer som var i hans eie, ble Hisse overtatt av barn og svigerbarn.

g. (1) Inger Giertsdtr. Niemand #1164, 00-00-1663, f. 00-00-1645, Porsgrunn, (datter av Gjert Klausen #6146 og Anne #6147) d. 00-00-1673. døde i barselseng. Også barnet døde.

Barn:

5. i Søren (Søfren) Halvorsen #1165, f. 00-00-1664, d. 00-00-1701.
6. ii Inger Halvorsdtr. #1166 f. 00-00-1667.

g. (2) Margrethe Joachimsdtr. Lobes #1139, f. Oslo, (datter av Joachim Lobes #1143 og Sidsel Rasmussdatter #1144) d. Ulefos.

Barn:

7. iii Kirsten Margrethe Halvorsdtr. #1167 f. ca. 1679.
8. iv Joachim Halvorsen #1136 f. 00-00-1681.


5. Generasjon


6. Inger Halvorsdtr. Borse #1166, f. 00-00-1667, Ulefoss, d. 00-00-1714, Bjørntvedt.

g. på Fjære Gård 03-07-1700 med Herman Leopoldus Løvenskiold, #1168, f. 18-10-1677, Kristiania, (sønn av Hermann Leopoldus #2069) d. 1750.

Herman slo seg ned i Porsgrunn ca.1700. Han ervervet seg store eiendommer bl.a ved arv. Holden, Bolvig, Bjørntvedt og Ulefoss jernverk,samt flere eiendommer i Bamle. I 1739 kjøpte han godset Birkholm på Sjælland, bosatte seg der og ble 6-11-1739 adlet under navnet Løvenskiold.
Andre kilder skriver: I 1726 fik imidlertid Herman Leopoldus, UIefos Jernværk og Fjære ved Odelsproces tilkjendt sin og Inger Borses Søn, Herman, mod Udredelse af henved 21.000 Rd.; han havde allerede i 1713 kjøbt Ulefos Gaard og Landbrug. Allerede 1713 eiede han Bjørntvedt og i 1714 døde hans Hustru Inger der. Hans anden Hustru hed Kirsten Søfrensdatter Brinck og var fra Arendal. I 1739 blev baade han og Sønnen Herman adlet under Navnet Løvenskiold og døde som Konferentsraad i 1750. Begge hans Fruer blev nedsatte i den murede Løvenskioldske Begravelse ved Eidanger Kirke.

Barn:

9. i Herman Leopoldus #1169 f. 06-07-1701.

7. Kirsten Margrethe Halvorsdtr. Borse #1167, f. ca. 1679, d. 1739. etterlater seg en stor etterslekt.

g. Nils Henrichsen von Josten #1171, f. 00-00-1671, Bamle, (sønn av Henrich von Josten #6170) d. 00-00-1739, Kristiania. Nils var en betydelig herre på godt og vondt. Hans far var fogd Henrik Josten. Nils var også eier av store bedrifter, også takket være arv fra sin svigerfar, Halvor Borse. Han hadde den ulykksalige "evnen" til engasjere seg i mer en han greide. Derfor gikk det galt. Han ble fengslet for store uregelmessigheter. Han døde i 1739, mens han satt i fengsel i Kristiania.

Barn:

10. i Margaretha #2025.
11. ii Nilsdatter Josten #6189. Hun gift nn. Hichmann #6190. Han var sorenskriver i Senjen i Nordland.
12. iii Nilsdatter Josten #6191. Hun gift Jacob Lindberg #6192, (sønn av Lindberg #6193). Han var Amtmann.
13. iv Nilsdatter Josten #6196. Hun gift Lindberg #6195, (sønn av Lindberg #6193). Han var Kancelliraad.
14. v Nilsdatter Josten #6197. Hun skulde været en stor Skjønhed, saa at Fredrik den Fjerde var saa naadig imod hende, at han henimod en ½ Times Tid "opholdt sig i Diskours med hende", begge staaende ved et Bord. Hun gift Eilertsen #6198. Han var Kommandør.
15. vi Nilsdatter Josten #6199. Hun gift Suchon #6200. Den yngste Datter var gift med Krigsraad Suchon.

8. Joachim Halvorsen Borsse #1136, f. 00-00-1681, Ulefos, stilling: Kanselliråd, d. 00-00-1739, Fjære.

var en belest mann og fikk solid utdannelse. Hovedinteressen var teologi og botanikk. Arvet store verdier etter sin far, Borgestad gård, Porsgrunn, solgte han til generalmajor Johan Arnold, som senere ble hans svigerfar. Han overtok bedriften Ulefoss Jernverk, gårdene Holla i Ulefoss og Fjære i Solum. Det ble dårlige økonomiske tider, og da han hadde gitt lånegarantier til kolleger, og lot seg utnytte, tapte han det meste han eide. Han ble boende på gården Fjære like nord for Skien.
Nicolay W. Coch skriver om Joachim. Han var mindreårig da faren døde, og det var nok dem som benyttet seg av dette til å skaffe seg fordeler. det gikk dog så tilslutt at Joachim fikk Ulefos jernverk og gården Fjære. Med sin hustru, den dyktige Charlotte Amalie, datter av generalmajor Johan Arnold, som nu hadde overtatt Borgestad, fikk han en betydelig medgift og ble en meget formuende mann. Men det gikk allikevel helt ut med ham. Han hadde nemlig gått i kausjon for fogden Melchier Høier og måtte betale dennes veldige underskudd på 35000 riksdaler. som følge derav gikk han i fallitt og hans eiendommer blev solgt fra ham ved tvangsauksjon. Gården Fjære fikk han dog beholde. Jernverket på Ulefos ble kjøpt av en sønn av Kort Adler, Skien. I 1726 tok Herman Leopoldus jernverket igjen på odel.

g. Charlotte Amalie Arnoldt #1137, 03-12-1703, f. 1686, Porsgrunn, (datter av Johan Arnold #1147 og Giertrud Hermansdtr. Iserberg #1148) d. 1759.

Barn:

16. i Fredrik Joachimsen #947 f. 00-00-1712.
17. ii Hans Jacob Arnoldt Borsse #1172, f. 00-00-1715, 16-10-1715, Porsgrund, stilling: Generalmajor, d. 13-12-1793. Kom i tjeneste 1732 som volontør ved Holstenske gev. inf.regt. - Avskjed 9/2 1787 med gen.maj.s kar. og 500 rdl i årlig pens. Han gift Anna Dorthea Geelmuyden #1965, d. 23-12-1793.
18. iii Anna Christine Elisabeth Borse #1173, f. ca. 1717.
19. iv Halvardus Severin Borse #1174, f. 00-00-1719, Solum, d. 06-03-1772.
20. v Lars Halvardius #6148.


6. Generasjon


9. Herman Leopoldus Løvenskiold #1169, f. 06-07-1701, stilling: Cancelliraad, d. 19-09-1759, Gravlagt: Gjerpen krk.

g. Margrethe Deichmann #1170, f. 00-00-1708, d. 00-00-1759, Gravlagt: Gjerpen krk. De hadde i alt 9 barn.

I 1735 kjøpte han Gjerpen kirke. Etterslekten er ualminnelig stor. Her kommer både Aall- slekten såvel som Cappelenslekten inn i bildet. Få slekter har gjennom genrasjoner spilt så stor rolle som etterkommere til Borse, herunder Løvenskiold, Aall og Cappelen.

Barn:

21. i Bartholomæus Herman Løvenskiold #1985. Overtok Fossum i 1752. I 1759 overtok han Bolvik verk og Borgestad gård, hvor han bosatte seg.

10. Margaretha Josten #2025, d. 00-00-1737.

g. Niels Aall #2021, 00-00-1729, f. 00-00-1702, London, (sønn av Jocob Aall #2017 og Frances Beckett #2018) d. 00-00-1784, Norge.

Følgende er hentet fra forordet av professor Sverre Steen i boken "Breve fra slekten Aalls arkiver 1738 - 1905" utgitt av Dreyers forlag i 1948.: I året 1712 kom det til Porsgrunn en tiårsgammel gutt som het Niels Aall. Han kom fra London hvor hans danskfødte far var forretningsmann. I Porsgrunn kom gutten straks inn i et miljø av innvandrende fremmede som spilte hovedrollen i Norges bynæringsliv på den tiden. I 1734 etablerte han seg som selvstendig forretningsmann i Porsgrunn, drev trelasthandler i stor stil og bondehandel, ble eier av jord- og skogeiendommer og av sagbruk, drev skipsrederi og var kommisjonær for utenlandske kjøpmenn. I løpet av noen tiår la han grunnen til en solid velstand. Denne Niels Aall ble stamfar til slekten Aall i Norge, en tallrik slekt, hvis medlemmer har spilt en betydelig rolle i vårt lands historie, som forretningsmenn, som verkseiere og industriherrer, som politikere, som embetsmenn og på annen måte. Av Niels Aalls 14 barn, i tre ekteskap, nådde bare to sønner voksen alder og førte slekten videre. Den eldste av disse var Nicolay Benjamin, som trådte inn i farens forretning etter at han i 1759 hadde tatt teologisk embetseksamen. En eldre bor som var bestemt til å overta forretningen, var nemlig død ved den tiden.
- Familien begynte altså i Norge på samme måte som så mange andre innvandrende fremmede. grunnleggeren blir forretningsmann og bygger ut et solid økonomisk fundament. Annen genrasjon fortsetter - hvis de er sønner - farens forretninger og fører den videre, og yngre sønner om slike finns, går gjerne over i embetsstanden; døtrene blir godt gift med forretningsmenn. I tredje genrasjon foregår en lignende utspaltning, en eller flere blir forretningsmenn; de andre settes til boken for å bli embetsmenn. I tiden løp blir det fler og fler av de siste og færre av de første. Slik er rytmen i de store slekters gang. Nicolay Benjamin konsulterte i enhver henseende den stilling hans far hadde vunnet, og han utvidet dens basis med tilsetning av akademisk lærdom og litterær interesse. I de stort sett gode tidene etter 1770 drev han sin store forretning med rikt utbytte. Han kjøpte Ulefossgodset av familien Anker og ble på den måten eier av en mengde gårder og flere store sagbruk. på Porsgrunn bodde han med familien i et stort og vakkert hus og omgav seg med rokokkoens lette og elegante utstyr, dyrket musikk og scenens kunst i de timer som ble ledige etter dagens sysler.
- Christen pram forteller at han " lod sine børn, uviden om sin formue der engang blev deres, opdrage saaledes til deres gode talenters udvikling, som om de ene derved skulde vinde lykke, ja ophold" Det er den tredje genrasjon av slekten som ruver mest i vårt lands historie, fordi flere av Nicolay Benjamin Aalls sønner spilte betydelige roller nettopp på et tidspunkt da landets fremste menn inne næringsliv og embetsverk grep inn i det politiske liv og hjalp til å bestemme vår politiske stilling for en meget lang fremtid. Det var i 1814.

Barn:

22. i Niels Aall, #2072, f. 00-00-1736, d. 00-00-1760. Han var 12 år, da han ble sendt til mr. Nicolas Le Cres, Jersey i

England, for å lære å skrive engelsk, fransk og tysk, regnskapsførsel og navigering. Etter at han hadde lært dette ber faren om at han læres å danse, samt spille fiolin og spinnett. Han døde imidlertid ung.

23. ii Nicolai Benjamin #2026 f. 00-00-1739.

16. Fredrik Joachimsen Borsse #947, f. 00-00-1712, Solum, Telemark, d. 00-00-1762, Aremark.

Fredrik hadde en millitær løpebane. I Overstadens Militærbiografier heter det bl.a. om denne Fredrik: Han var sjersjant, fenrik, secondløytnant.Tok avskjed året 1741 Han tjenestegjorde ved forskjellige infanteriregimener. Før giftemålet var han bosatt på Øvre Hornes i Skjeberg. Etter giftemålet flyttet han og familien til Aremark. Bryllupet sto på Østby gård i Skjeberg, den gang en offisergård. I 1747 bodde han på Skotsberg i Aremark og drev 2 små gårder der.

g. Maria Magdalena Juliane von Storm #948, 01-08-1737, i Østby gård, Skjeberg, f. ca. 1719, Skjeberg, (datter av Adolph Carl von Meyer #1124 og Elisabeth Augusta von Storm #1125) d. 1791. Da hun ble konfimert i Kristiansøe kirke i Skjeberg, er hun innført i kirkeboken med etternavnet von Meyer. Da hun giftet seg året 1737, ca. 18 år gammel er hun innført med etternavnet von Storm.
Som en kuriositet nevnes her at Maria og Fredrik fikk sitt første barn dagen etter bryllupet. Deres fire første barn er født i Skjeberg. De flyttet til Aremark omkring året 1745. Der eide de gårende Mosserød og Skotsberg.

Barn:

24. i Charlotte Amalie Borse #1155, f. 02-08-1737, Skjeberg.
25. ii Adolf Carl Borse #1156, f. 18-01-1739, Skjeberg, d. 18-02-1739, Skjeberg.
26. iii Hans Jacob Borse #1157, f. 00-00-1743, Skjeberg.
27. iv Maria Magdalena Borse #1161, f. 00-11-1745, Skjeberg, d. 00-12-1745, Skjeberg, Gravlagt: 21-12-1745.
28. v Jockum Borse #1158, f. 16-03-1747, Aremark, d. 07-04-1747, Aremark.
29. vi Fredrik Chr. Fredriksen #943 f. 00-00-1751.
30. vii Inger Borse #1159, f. 23-04-1749, Aremark, d. 1777, Rakkestad.
31. viii Maria Magdalena Borse #1160, f. 00-00-1754, Aremark.
32. ix Lisbeth Borse #5309, f. 00-02-1760, Aremark, 22.02.1760, Aremark kirke, d. 00-00-1760, Aremark.

20. Lars Halvardius Borse, #6148.

g. Bolette Fredrikke Mondrad #6149.

Barn:

33. i Joachim L. #6150 f. ca. 1750.


7. Generasjon


23. Nicolai Benjamin Aall #2026, f. 00-00-1739, d. 00-00-1798, Porsgrunn.

Tok borgerskap i Skien og Porsgrunn i 1772. I 1775 ble han medeier for 1/8 del i Ulefosgodset sammen med Bernt og Peder Anker. I 1782 løste han ut brødrene Anker for en kjøpesum på 104.500 rdl. og ble eneeier av Ulefos.

g. Ambjørg Wesseltoft #2029, 00.00.1769, f. 00.00.1741, (datter av Jørgen Simonsen Wesseltoft #2073 og Inger Coldevin #2074) d. 00.00.1815.

Barn:

34. i Niels #2030 f. 00-00-1769.
35. ii Jørgen #2031 f. 00-00-1771.
36. iii Jacob #2032 f. 00.00.1773.
37. iv Nicolay Benjamin Aall #2033, f. 00-00-1776, d. 00-00-1811. eier av Bjørntvedt.
38. v Constanse Aall #2082, f. 00.00.1778, d. 00.00.1842. var gift Herlofson og bodde ved Arendal.


29. Fredrik Chr. Fredriksen Borse #943, f. 00-00-1751, Skotsberg, Aremark, 00-00-1751, Aremark kirke, d. 20-05-1802, Degernes.

Han var født 3. pinsedag i 1751 på gården Skotsberg i Aremark. Han kom til Degernes da han var vel 20 år gammel, trolig i embets medføre innen militæret. Sommeren 1775 giftet han seg med den fire år eldre Anna Aslaksdatter fra Næristorp i Rakkestad. Ganske tidlig bygslet de gården Berger i Degernes. Han gikk i sine forfedres løpebane innen det militære. Han avanserte til underoffiser, senere til furer. I året 1787, da han var 38 år gammel, fikk han en hodeskade som gjorde han arbeidsufør. Han ble det året entlediget fra sin furerstilling.

I riksarkivet kan en finne orginalsøknaden fra Fredrik Chr. Fredriksen til generalmajor Mansback, datert 20.07.1789.
Søknaden er anbefalt av sokneprest Hammond, Rakkestad. Han sier bl. a. i sin påtegning:
Borse er en ærlig mann - av landskjent militærfamilie- nedstammer fra gammel norsk adel- bor som leilending på en elendig gård- osv.

Selve søknaden har i hovedsak slik ordlyd:
Avskjediget Furer Fredrich Christian Borse ansøker underdannigst om at blive bevilget til en aarlig Pensjon.
Da jeg Fredrich Christian Borse, som har tjent i 20 aar som underoffiser ved det nordre Infanteri Regiment og
formedelst tiltagende tilfelde i Hovedet ved afholdte Completterings Session sistleden 13. Marts av
Feltskjærerne kjent udyktig til videre i Hans Kongelige Majestæts tjeneste, og desformedelst af
Deres Høivelbaarenhet dimitteret den 31. bemeldte Marts Maaned.
Herved er jeg som en helseløs Mand der hverken er opfød eller vant til arbeide, og for nærværende
bebor som Leilending en meget slett halv bygselsgaard sat i den mest kummerfulde Forfatning med
Kone og 4 smaa barn, og uden Understøttelse nødvendig maa gribe til Betlerstaven.

Denne usigelig tunge Forfatning gjør meg dristig til i dyb Underdanighet at ansøge: At Deres Høivelbaarenhet
ville høinaadigst af ædelmodig Menneskekjærlighet kunne tale et Ord for at hjælpe mig til nogen aarlig Pensjon
paa det jeg, som formedelst tilslagne Udyktighett Tilfelde er bleven dimitteret af min Konges Tjeneste, og
udi de spædeste aar som nævnt saa ulykkelig at miste min Fader Leutnant Borse, der var Søstersøn
af Fieldt Marchal Arnholdt ikke skal med Kone og Børn lide alt for trykkende Hungers Nød.
En høinaadig Bønhørelse haaber underdanigst
Fredrich Christian Borse

I folketellingen for 1801 er Fredrik Christian oppgitt som bonde, men det var sønnen Nils som fikk skjøte på Berger, først i 1835.

g. 1775 med Sidsel Simensdatter #944, , f. 00-00-1747, Næristorp, (datter av Simen Tharalsen #949 og Anna Aslaksdatter #950) 20-05-1747, d. 04-06-1818, Berger, Degernes.
Ved folketellingen i 1801 er hun oppgitt å være 55 år.

Barn:

39. i Anne Maria Fredriksdatter Borse #1335, f. 00-00-1781. I folketellingen 1801 oppgitt å være 20 år, og ugift. Hun gift Peder Olsen Skjørtorp #1337.
40. ii Niels #860 f. 04-10-1784.
41. iii Inger Sophia Fredriksdatter #1334 f. 1778.
42. iv Jens Fredriksen Borse #5171, f. 00-00-1787. var 14 år ved folket. 1801.

33. Joachim L. Borse #6150, f. ca. 1750, d. 1823, Aabenraa.

Slo seg ned i Brevik i 1780-årene. Er i 1790-årene skibsfører på briggen "Enigheten" fra Brevik. Overtok Tollbodgården fra sin svigerfar i 1794, men svigerfaren ble boende til han døde. Joachim solgte Tollbodgården i 1800 til Hans Erichsen og kjøpte selv huset til fru Petrine Albretsen, som Hans Erichsen bodde i. Dette bygde han på slik at det ble to etasjer. Over inngangen satte han sitt navn J.B. utskåret i tre, og innredet butikk der hvor nu bokhandler Albretsen holder til.
Joachim Borse skildres i efterlatte optegnelser av eldre Breviksfolk som en gemytlig og fredsom mann, der hadde mange venner i byen. I Christen Prams reiseskildringer fra Norge i 1805, står han nevnt som en "velholden handelsmann". Men det var vansklige tider overalt i Norge i begynnelsen av 1900-tallet og Borse fikk også megen motgang og led flere økonomiske tap, så han tilslutt måtte gi op forretningen sin. Han solgte alt han eide, gjorde rett og skjel mot enhver og flyttet så med hele sin familie med undtagelse av en datter Charlotte Amalie som ble igjen herhjemme, ned til Aabenraa, hvor han siden levde hos sin svigersønn Jørgen Bruhn. Det var antaglig i 1818 han forlot Brevik for godt og dro til Danmark.

g. ca. 1780, i Brevik,med Ingeborg Birgitte Winfeldt #6151, (datter av Lars Winfeldt #6152 og Marie Margarethe Herzog #6153) d. 1840, Aabenraa.

Barn:

43. i Marie Margarethe Borse #6154, f. 1790, Brevik, d. 14-08-1852, Aabenraa. Hun gift Jørgen Bruhn, #6155, 1813, i Brevik, (sønn av nn. Bruhn #6159). Var skipsreder fra Aabenraa.
44. ii Charlotte Amalie #6156.
45. iii Birgitte Laurine #6157 f. 1800.
46. iv Lars Borse, #6168. var sjømann og døde i ung alder i Ostindien.


8. Generasjon


34. Niels Aall #2030, f. 00-00-1769, stilling: Statsråd, d. 00-00-1854.

Han var statsråd i 1814, visepresident i stortinget og lagtingspresident 1815-16. Ble eier av Ulefos i 1800.

g. (1) 1795 Marianne Møller #2075, (datter av Hans Møller #2077) d. 00.00.1796.
g. (2) Christine Johanne Blom #2076, (datter av Hans Chr. Blom #2078).

Barn:

47. i Hans #2034 f. 00-00-1805.

35. Jørgen Aall #2031, f. 00-00-1771, d. 00-00-1833.

Eidsvollmann, stortingsmann.

Barn:

48. i Niels Weier #2035 f. 00-00-1797.

36. Jacob Aall #2032, f. 00.00.1773, Porsgrunn, d. 00.00.1844.

Han tok eksamen artium i 1791 og teologisk embetseksamen 1795. I årene 1797-98 studerte han bergvidenskap i kiel, leipzig, Gøttingen og Freiberg.
I 1799 kjøpet har for sin arvelodd Næs jernverk sammen med sin bror N.B.Aall, for 165.000 rdl. han løste ut broren etter 2 år. I nødsårene 1807 gjorde han stor innsatts med å inportere korn til landet.

g. med Lovise Andrea Stephansen #2079, f. 00.00.1779, Kjøbenhavn, (datter av L. N. Stephansen #2080 og Anna Sejersløv #2081) d. 00.00.1825, Næs.

Barn:

49. i Anne Nicoline Aall #2036, f. 00-00-1800, d. 00-00-1886. Hun gift Otto Vincent Lange #2049, stilling: statsråd. var overlærer i Trondheim, gikk senere over i tolletaten. Var finansminister 1854-63.
50. ii Nicolay Benjamin #2037 f. 00-00-1805.
51. iii Hans Jørgen Christian Aall #2038, f. 0-00-1806, Næs, stilling: stortingspresident, d. 00-00-1894, Christiania. amtmann, stortingspresident. Han gift Mariane Møller #2088, f. 00-00-1812, d. 00-00-1897. forble barnløs.
52. iv Jacob #2039 f. 00-00-1809.
53. v Nils Hofman Aall #2040, f. 00-00-1812, stilling: justissekretær, d. 00-00-1902.

40. Niels Frederiksen #860, f. 04-10-1784, Berger, d. 28-02-1847.

Niels fikk eiendomskjøte til gården Berger i Degernes i 1835.

g. 1805 med Kari Mathisdatter #861, f. 00-00-1782, Søndre Aas., (datter av Mathis Enersen #945 og Marit Gjerlaugsdatter Væhle #946) d. 23-10-1856.

Barn:

54. i Anne Sophie #1102 f. 06-07-1806.
55. ii Matis Nilsen #1103, f. 00-00-1810, Berger, Degernes, d. 00-00-1863.
56. iii Fredrik #1104 f. 21-12-1811.
57. iv Maria #1105 f. 19-01-1815.
58. v Simen Nilsen #1106, f. 00-00-1816, Berger, Degernes, d. 00-00-1818, Berger, Degernes.
59. vi Simen #1107 f. 21-01-1819.
60. vii Sidsel #314 f. 12-02-1821.
61. viii Hans Nilsen #1108, f. 00-00-1823, d. 00-00-1890. overtok og drev gården Berger i Degernes. Han gift Johanne Gjerlaugsdatter #1110, f. 00-00-1819, Eidsberg, d. 00-00-1895.
62. ix Oleanne Nilsdtr. #1109, f. 1826, d. 1891.

41. Inger Sophia Fredriksdatter Borse #1334, f. 1778, d. 1846, Rakkestad.

g. (1) Henrik Gjerlougsen Væhle #1336, f. 1759, d. 1813, Rakkestad.

Barn:

63. i Jens Henriksen Væhle #6324, f. 1800, d. 1800, Rakkestad.
64. ii Jens Henriksen Væhle #6325, f. 1801, Rakkestad, d. 1801, Rakkestad.
65. iii Gjerlaug Henriksen #1604 f. 1802.
66. iv Christian Henriksen Væhle #6326, f. 1805, d. 1834, Rakkestad.
67. v Anders Henriksen Væhle #6327, f. 1807, d. 1875, Rakkesatd.
68. vi Hans Henriksen Væhle #6328, f. 1810, Rakkestad, d. 1884, Rakkestad.

g. (2) Anders Christensen Aas #6329, d. 1847, Rakkestad.

Barn:

69. vii Johanne Andersdatter Aas #6330, f. 1816, Rakkestad.

44. Charlotte Amalie Borse, #6156, f. Brevik, d. 1877, Gjerpen. Hadde 4 sønner. 3 av de ble borte på sjøen.

g. Ebbe Nilsen Stadsholm #6164.

Barn:

70. i Lauritz Winfeldt Nilsen #6165. Var 4. sønn. Ble navigasjonslærer.
71. ii Ingeborg Birgitte #6166.

45. Birgitte Laurine Borse #6157, f. 1800, Brevik.

Fru Birgitte Laurine kom av dage ved et ulykkestilfelde, idet en hest hun kjørte løp løpsk, hvorved hun falt ut av vognen og slo hodet sitt mot en stabbesten med den følge at hun døde umiddelbart efter.

g. (1) 1820, i Brevik med Jakob Bruhn #6158, , f. Aabenraa, (sønn av nn. Bruhn #6159) d. 1830, Danmark.
g. (2) 1832, i Danmark med Samuel Paulsen, #6161, . Hadde tittel som propritær.

Barn:

72. i Margaretha Paulsen #6162, f. Danmark. Hun gift NN. Closter, #6163, f. Danmark. Han var Dansk skipskaptein. Førte skip til Dalen.


9. Generasjon


47. Hans Aall #2034, f. 00-00-1805, Ulefoss, stilling: kammerherre, d. 00-00-1863. eier av Ulefos.

g. Mariane Didrikke v. Cappelen #2084, f. 00-00-1804, (datter av Didrik v. Cappelen #2083) d. 00-00-1867.

Barn:

73. i Nils #2041 f. 00-00-1831.
74. ii Diderik Maria #2042 f. 00-00-1842.

48. Niels Weier Aall #2035, f. 00-00-1797, stilling: stadskaptein, d. 00-00-1846.

Barn:

75. i Jørgen Aall #2043, f. 00-00-1838, d. 00-00-1897. var ugift, og siste av etterslekten på mannsiden.

50. Nicolay Benjamin Aall #2037, f. 00-00-1805, d. 00-00-1888. eier av Næs jernverk.

Barn:

76. i Jacob #2050 f. 00-00-1833.
77. ii Jørgen Engerhart #2051 f. 00-00-1846.
78. iii Nicolay Benjamin #2052 f. 00-00-1853.

52. Jacob Aall #2039, f. 00-00-1809, Næs, stilling: statsråd, d. 00-00-1879, Christiania. statsekretær, statsråd.

g. Elise Benedicte Fasting #2090, f. 00-00-1810, (datter av Thomas Fasting #2089) d. 00-00-1880.

Barn:

79. i Thomas Jacob Aall #2053, f. 00-00-1838, stilling: stiftsoverrettsassessor, d. 00-00-1915.

54. Anne Sophie Nilsdatter #1102, f. 06-07-1806, Berger, Degernes, d. 23-10-1884.

g. Ellef Haldorsen #5419, 14-10-1828, f. 30-05-1801, d. 18-11-1869.

Barn:

80. i Hans Kristian Ellefsen #5420, f. 25-04-1832, stilling: Skomaker, d. 01-01-1914.

56. Fredrik Nilsen #1104, f. 21-12-1811, Berger, Degernes, d. 07-09-1888.

g. Karine Larsdtr. #1111, f. 26-03-1810, Dangtorp, (datter av Lars Johnson Dangtorp #1113 og Sissel Olsdtr. Uttisrud #1114) d. 12-07-1853.

Barn:

81. i Simen Fredriksen #1112, f. 00-00-1836.
82. ii Ole Fredriksen #1115, f. 26-08-1839, Førrisdal, d. 12-03-1917. overtok gården Førrisdal (gnr 73 bnr 1&2 i 1870. Ole fikk Parkinsons sykdom på sine gamle dager.
83. iii Sidsel Fredriksdatter #1116, f. 12-10-1841, Førrisdal, d. 04-08-1879.
84. iv Johannes Fredriksen #1117, f. 27-04-1845, Førrisdal, d. 25-04-1916. Han gift Marthe Regine Nilsdatter #1118, 03-03-1871, f. 27-08-1845, Stamsås, (datter av Nils Olsen Stamsås #1119) d. 15-04-1921.

57. Maria Nilsdatter #1105, f. 19-01-1815, Berger, Degernes, d. 22-04-1901.

g. Hans Sørensen #1583, f. 00-09-1810, Haug, (sønn av Søren Ingemundsen #1120 og Sidsel Hansdatter #1121) 16-09-1810, d. 29-03-1863.

Barn:

85. i Sidsel Marie #1598 f. 03-05-1837.
86. ii Søren (Kastet) #1599 f. 21-11-1838.
87. iii Lars Hansen #1266, f. 00-00-1842, Haug, d. 00-00-1847.
88. iv Inger Karine Hansdatter #1600, f. 00-00-1846, Haug, d. 00-00-1847.
89. v Lars Hansen Haug #1479, f. 00-00-1847, Haug, d. 00-00-1931. var ugift.
90. vi Inger Karine Hansdatter #1601, f. 19-11-1849, Haug, d. 20-05-1942, Kjølsund, Borge.
91. vii Nils Johan (Lunde) #1602 f. 31-10-1851.
92. viii Anne Johanne Hansdatter #1603, f. 16-06-1854, Haug, d. 05-08-1860.
93. ix Johannes Hansen #1514, f. 00-00-1859, d. 15-12-1862.

59. Simen Nilsen #1107, f. 21-01-1819, Berger, Degernes, d. 11-12-1839.

g. Ann Christin Gjerlaugsdatter Væhle #1606, 29-12-1847, f. 04-10-1825, Wæhle, (datter av Gjerlaug Henriksen Væhle #1604 og Kari Henriksdatter Nakkim #1605) d. 21-12-1905.

Barn:

94. i Karen Sophie Simensdatter #1607, f. 26-03-1849, Nakkim, d. 23-05-1933.
95. ii Sissel Marie Simensdatter #1608, f. 26-01-1852, Nakkim, d. 13-05-1942.
96. iii Hans Simensen Berg #1609, f. 27-12-1855, Nakkim, stilling: Millitær, d. 30-08-1915, Nakkim.
97. iv Martin Simensen Nakkim #1611, f. 17-01-1859, Nakkim, d. 02-02-1953.
98. v Johannes Simensen #1610, f. 07-11-1863, Nakkim, d. 29-09-1922.


60. Sidsel Nielsdatter #314, f. 12-02-1821, Berger, Degernes, d. 22-04-1902, Haug, Degernes.

g. (1) Lars Sørensen Haug #317, f. 26-03-1819, Haug, Degernes, (sønn av Søren Ingemundsen #1120 og Sidsel Hansdatter #1121) d. 27-03-1850.

Barn:

99. i Inger Sofie #318 f. 07-11-1843.
100. ii Anne Marie Larsdatter #851, f. 00-00-1846, d. 00-00-1847.
101. iii Søren Larsøn #852, f. 28-12-1848, d. 10-02-1850.

g. (2) Hans Olsen Smedhaug #313, f. 24-04-1822, Åmot i Degernes, (sønn av Ole Johansen #854 og Anne Mathisdatter #855) d. 04-01-1895.

Barn:

102. iv Johanne Hansdatter #853, f. 00-00-1851, d. 00-00-1851.
103. v Anne Lovise #423 f. 17-02-1852.
104. vi Ole Martin #315 f. 09-02-1856.
105. vii Johannes Hansen #316 f. 13-06-1863.

65. Gjerlaug Henriksen Væhle #1604, f. 1802, Væhle, d. 1886, Rakkestad.

g. Kari Henriksdatter Nakkim #1605, f. 1799, Øvre Nakkim, d. 1841, Rakkestad.

Barn:

106. i Ann Christin Gjerlaugsdatter #1606 f. 04-10-1825.
107. ii Even Gjerlougsen Væhle #6321, f. 1835, d. 1869, Rakkestad.
108. iii Anne Maria Gjerlougsen Væhle #6322, f. 1838, d. 1912, Rakkestad.
109. iv Inger Sofie Gjerlougsdatter Væhle #6323, f. 1841, Rakkestad.

71. Ingeborg Birgitte Nilsen #6166.

g. Mathias Ingebrethsen Øvrum #6167.

Barn:

110. i Marie, #6169. Blir omtalt som Marie Sem på gården Rising i Gjerpen.


10. Generasjon


73. Nils Aall #2041, f. 00-00-1831, d. 00-00-1901. Eier av Ulefos.

Barn:

111. i Hans Aall #2045, f. 00-00-1865, d. 00-00-1907. eier av gården Søve.
112. ii Cato Aall #2046, f. 00-00-1871, stilling: kammerherre. eier av Ulefos.

74. Diderik Maria Aall #2042, f. 00-00-1842, d. 00-00-1889. direktør for skulpturmuseet.

Barn:

113. i Hans Jacob #2044 f. 00-00-1869.

76. Jacob Aall #2050, f. 00-00-1833, d. 00-00-1902.

Barn:

114. i Jacob Aall #2054, f. 00-00-1868, d. 00-00-1904.
115. ii Hans Jørgen Christian Aall #2055, f. 00-00-1876, stilling: postdirektør, d. 00-00-1947.

77. Jørgen Engerhart Aall #2051, f. 00-00-1846, stilling: fabrikkeier, d. 00-00-1923.

Barn:

116. i Nicolay Benjamin Aall #2056, f. 00-00-1874. var diplomingeniør, Seattle.

78. Nicolay Benjamin Aall #2052, f. 00-00-1853, d. 00-00-1919. eier av Næs jernverk.

Barn:

117. i Knud Benjamin #2057 f. 00-00-1884.
118. ii Nils Hofman Aall #2058, f. 00-00-1892. eier av Næs jernverk.

85. Sidsel Marie Hansdatter #1598, f. 03-05-1837, Haug, d. 10-07-1909.

g. Ole Olsen Snopestad #5421, f. 13-01-1837, d. 12-07-1909. Drev gården Snopestad i all sin tid.

Barn:

119. i Maren Johanne #5422 f. 28-01-1862.
120. ii Hans Martin #5445 f. 31-01-1864.

86. Søren (Kastet) Hansen #1599, f. 21-11-1838, Haug, d. 04-07-1907.

I Mustorps bok: "Haugianere i Østfold" er Søren viet oppmerksomhet på sidene 342-352. Boken beskriver haugianeren, predikanten og menneskevinneren, Søren Kastet. Faren døde tidlig, og moren som nådde høy alder, var en skjelden begavet og gudfryktig kvinne, så gutten vokste opp i et hederlig og kristelig hjem. Etter at han giftet seg overtok han gården etter sin far, men han måtte snart selge p.g.a. høy gjeld. Han var husmann på Stomperud, før han kjøpte et stykke jord og opparbeidet småbruket Ertekastet. Han var murer og tømmermann.

g. Anne Johanne Andersdatter #5451, 00-00-1861, f. 10-07-1836, Skjeberg, d. 07-10-1910. Hun var født i Skjeberg, men oppfostret på Erte i Degernes.

Barn:

121. i Karen Johanne Kastet #5452, f. 00-00-1861, d. 00-00-1941.
122. ii Sidsel Marie Kastet #5453, f. 00-00-1864, d. 00-00-1949.
123. iii Hans Kristian Kastet #5454, f. 00-00-1866, d. 00-00-1886.
124. iv Inger Karine Kastet #5455, f. 00-00-1875, d. 00-00-1969.

91. Nils Johan (Lunde) Hansen #1602, f. 31-10-1851, Haug, Degernes, d. 09-03-1913.

Ved folketelling 1865 bor han på Store Skarpholt sammen med sin mor, som er enke. Senere driver han småbruket Lunde i Degernes, som han overtok av sin eldre bror Lars. Nils var tilsatt i hæren som skredder, et håndtverk han utførte med stort hell.
g. Inger Johanne Olsdatter #5456, 14-10-1874, f. 01-01-1853, d. 14-09-1934.

Barn:

125. i Hans August Lunde #5457, f. 07-11-1875, d. 28-12-1955.
126. ii Mathilde Emilie Lunde #5458, f. 20-10-1874, d. 14-12-1952.
127. iii Karoline Cesilie Lunde #5459, f. 10-01-1878, d. 11-12-1969. Bosatt i degernes, ugift.
128. iv Oscar Ludvig #5460 f. 15-07-1879.
129. v Anette Julie Lunde #5461, f. 18-06-1881, d. 21-03-1959. Bosatt i Halden.
130. vi Johannes Hilmar Lunde #5462, f. 13-09-1883, d. 15-01-1959. Bosatt i Degernes.
131. vii Johan Petter Lunde #5463, f. 02-04-1886, d. 18-01-1961. Bosatt i Tune, ingen barn.
132. viii Karen Elise Lunde #5464, f. 24-07-1888, d. 00-00-1889, Degernes.
133. ix Karen Elise Lunde #5465, f. 08-03-1890, d. 13-02-1972. Bosatt på stensrud, Degernes.
134. x Sissel Josefine Lunde #5466, f. 19-08-1892, d. 08-01-1984. Bosatt på Vatvedt, Degernes.

99. Inger Sofie Larsdatter #318, f. 07-11-1843, Haug, d. 08-01-1936, Greaker.

Inger Sofie døde i en alder av 93 år. Dødsårsaken er oppgitt å være alderdomssvakhet. Da hadde hun allerede vært redusert i mange år p.g.a slagtillefelle og åreforkalkning.
g. Søren Evensen #319, 04-10-1875, i Degernes Krk., f. 17-11-1836, Nakkim, (sønn av Even Nielsen #746 og Inger Sofie Sørensdatter #747) d. 24-12-1912, Greaker. Han ble født på gården Nakkim, hvor hans far var i tjeneste. Søren var bare sju år når moren Inger Sofie døde. 2 år senere giftet faren seg igjen med Helene Hansdatter fra gården Grimsrud. I flg. folketellingen i 1865 bodde Søren med sin far, stemor og havsøsken på Vatvedt Østre. Han hadde tjeneste på gården Nakkim frem til han giftet seg. Kjøpte gården Greaker gnr.160, bnr.8 i 1874 av Anders Olsen. Han giftet seg med sin mors niese, sitt søskenbarn. Søren hadde ord på seg for å være ualminnelig sterk kraftkar. Det var alment kjent at han bar 50 kilos melsekker på skulderen de ca 1,5 mils vei det var fra butikken på Harlemhaugen og hjem til gården. Under tilstelninger der det brygget opp til bråk mellom iltre degernesinger eller rakstinger, ble Søren ofte brukt til å dempe gemyttende. Søren tok da, heter det, disse slosskjempene på sitt fang. Der holdt ham de fast til de hadde roet seg ned.

Barn:

135. i Ludvik Edvard #323 f. 22-11-1876.
136. ii Sissel Julie #321 f. 03-11-1878.
137. iii Karl Sigvard #322 f. 25-11-1880.
138. iv Karen Annette #320 f. 16-12-1882.
139. v Johanne Marie Sørensdatter #400, f. 00-00-1885, d. 00-00-1971.
140. vi Hans Oscar Sørensen #324, f. 00-00-1888, Greaker, d. 00-00-1971.

103. Anne Lovise Hansdatter #423, f. 17-02-1852, Haug, d. 23-03-1914.

g. Hans Nilsen Stamsås #406, f. 00-00-1834, d. 00-00-1909. Bodde på en av Stenerødgårdene.

Barn:

141. i Nils #407 f. 00-00-1873.
142. ii Karen Sofie #397 f. 13-01-1875.

104. Ole Martin Hansen #315, f. 09-02-1856, Haug, d. 19-03-1919. drev fedregården Haug videre gnr. 146 bnr. 3.

g. Gina Karoline Svendsdtr. #398, f. 24-04-1863, Skalle, Degernes, d. 21-07-1938.

Barn:

143. i Sidsel Hansen #862, f. 08-05-1884, d. 02-02-1886.
144. ii Karen Annette Hansen #399, f. 00-00-1885, d. 00-00-1947.
145. iii Sidsel Julie #1062 f. 18-09-1887.
146. iv Hans Hansen #401, f. 00-00-1890, d. 00-00-1948, Degernes.
147. v Ole Sigvart Hansen #402, f. 00-00-1893, d. 00-00-1960. Ole ble konstabel i Kristiania. Tok over gården Haug, da broren Hans, døde. Han gift Jørgine Oldsdtr. Fjeld #403, f. 00-00-1893, d. 00-00-1978.

105. Johannes Hansen Dingtorp #316, f. 13-06-1863, d. 29-12-1933, Degernes. (følg link for nærmere opplysninger)

Johannes var født på Haug i Degernes. Han hadde en eldre bror som het Martin og han ble ved gården. Han hadde også flere halvsøsken. Johannes ble eier av gården Åsen, omkring 1889 sammen med sin hustru Maren Oline.

g. (1) Maren Oline Hansdatter #327, 29-02-1884, f. 08-04-1862, Lund Gård, Degernes, (datter av Hans Martinsen Lund#849 og Anne Marie Christensdatter #850) d. 04-01-1899, Degernes, Gravlagt: 30-01-1899, Degernes.

Barn:

148. i Hans #328 f. 22-12-1884.
149. ii Anna Sofie #18 f. 28-09-1887.
150. iii Ole #332 f. 24-11-1890.
151. iv Karen Mathilde #333 f. 06-12-1893.
152. v Magna Julie #334 f. 10-03-1896.
153. vi Kristian #57, f. 26-01-1899, Åsen, Degernes, 26-01-1899, Hjemme, d. 26-01-1899, Åsen., Gravlagt: 08-02-1899, Degernes. Kristian levde bare i 8 timer.

g. (2) (Elise) Elisabeth Oldsdtr. Stentorp #331, 1899, f.00.00.1869, (datter av Ole J. Eriksen #847 og Elisabeth Larsdatter #848) d. 00-00-1913. Elise satte som betingelse for ekteskap at hun ikke ville ha noe å gjøre med barna fra forige ekteskap. Ett barn ble boende hjemme.(Karen) Øvrige satt bort.

g. (3) Maren Johannesdatter #342, 01.10.1913, f. 14.11.1859, (datter av Johannes Eriksen #845 og Anne Larsdatter #846) d. 08-11-1949.

106. Ann Christin Gjerlaugsdatter Væhle #1606, (Se ekteskap til nummer 59.)


11. Generasjon


113. Hans Jacob Aall #2044, f. 00-00-1869, d. 00-00-1946. Direktør for Norsk folkemuseum.

Barn:

154. i Nils Fredrik Nicolay Aall #2047, f. 00-00-1911. eier av Ulefos.
155. ii Hans Cato Aall #2048, f. 00-00-1917. dipl. N.H.H.

117. Knud Benjamin Aall #2057, f. 00-00-1884, d. 00-00-1936. eier av Næs jernverk.

Barn:

156. i Nicolay Benjamin Aall #2059, f. 00-00-1915, d. 00-00-1945.
157. ii Jacob Aall #2060, f. 00-00-1922.

119. Maren Johanne Olsen #5422, f. 28-01-1862, d. 23-04-1947.

g. (1) Thorvald Johannesen Høimyr #5423, f. 16-10-1853, d. 07-03-1894.

Barn:

158. i Gunda Marie Høimyr #5424, f. 16-03-1887, d. 18-04-1959.
159. ii Jensine Olava Høimyr #5425, f. 06-05-1889, d. 10-01-1903.
160. iii Karen Amalie Høimyr #5426, f. 29-01-1892, d. 28-01-1970.

g. (2) Ole Simonsen Høimyr #5427, f. 25-04-1857, d. 31-03-1944. Bosatt på Høimyr, Skjebergdalen.

Barn:

161. iv Inga Marie Høimyr #5428, f. 18-03-1897.
162. v Alma Høimyr #5429, f. 24-02-1899, d. 11-04-1961. Bosatt i Oslo.
163. vi Valborg Høimyr #5430, f. 12-09-1901, d. 18-11-1961. Bosatt på Høimyr, Ise. ugift.
164. vii Arne Høimyr #5431, f. 12-09-1904, d. 25-03-1978. Bosatt på Burås, Skjebergdalen. Han gift Anna Berby #5448, f. 21-10-1902, d. 10-10-1980.
165. viii Erik Høimyr #5432, f. 04-01-1907, d. 24-09-1986, Høimyr. Bosatt på Høimyr. Satt død ved et furutre en vakker høstdag i september 1986. Siste fastboende av familien på Høimyr. Et ungt par leide huset et års tid, men så ble plassen fraflyttet. Erik tok over etter sine foreldre i 1947.
166. ix Sidsel Høimyr #5433, f. 14-06-1909, d. 14-11-1976. Ingen barn. Hun gift Kristian Abrahamsen Fløvik #5435, f. 14-05-1892, (sønn av Abraham Olsen #6034 og Maren Olava Knudsdtr. #6035) 21.07.1892, d. 11-02-1974, Gravlagt: 16.02.1974, Hafslund kpl. Bosatt på Fløviken ved Isesjø.
167. x Jens Oskar Høimyr #5434, f. 15-02-1913, d. 21.07.1999, Ise, Gravlagt: 27.07.1999, Skjebergdalen. Bosatt ved Fjeld på Ise. Han gift Marie Otilie Mathisen #5436, f. 02-12-1914, d. 31-03-1959.

120. Hans Martin Olsen #5445, f. 31-01-1864, d. 25-03-1950.

g. Maren Kristine Olsdatter #5446, f. 20-08-1864, Førrisdal.

Barn:

168. i Olaf Marensius Sørhagen #5447, f. 04-11-1888, d. 09-04-1965. Olaf tok Sørhagen til slektsnavn.

128. Oscar Ludvig Lunde #5460, f. 15-07-1879, d. 05-06-1950. Bosatt i Halden.

g. Marie Magdalene Engebretsen #5467, f. 15-06-1882, d. 25-06-1967.

Barn:

169. i Nils Einar Lunde #5468, f. 18-11-1903, d. 05-08-1975.
170. ii Margit Kaspara Lunde #5469, f. 18-12-1904, d. 10-04-1982.
171. iii Solveig Margrethe Lunde #5470, f. 29-05-1909, d. 26-02-1988. Var ugift, bosatt i Skjeberg.
172. iv Leif Sigurd Lunde #5471, f. 01-12-1912, d. 26-11-1985. Han gift Lilly Lovise Eliassen #5484, f. 24-06-1919.
173. v Aslak Lunde #5472, f. 11-01-1915, d. 21-10-1985.
174. vi Ragnhild Synøve Lunde #5473, f. 13-04-1921, d. 27-09-1977. Hun gift Harald Martin Strømberg #5504, f. 11-09-1918.
175. vii Gerd Lunde #5474, f. 13-12-1923. Hun gift Steiner Stordahl #5475, f. 08-03-1926.

135. Ludvik Edvard Sørensen #323, f. 22-11-1876, Greaker, 01-01-1877, d. 14-06-1949, Halden Sykehus.

g. (1) Maren Hansdatter #343, 00-00-1907, f. 22-04-1886, Mellegård, d. 12-02-1911. Når Maren døde giftet Ludvig seg med hennes søster Magna.

Barn:

176. i Sigrid Kaspara Greaker #763, f. 16-05-1908, Greaker. Hun gift Ole Eivind Velund #809, f. 18-12-1904, d. 25-06-1960.

g. (2) Magna Alvide Hansdatter #341, 27-09-1912, f. 22-09-1884, Mellegård, d. 25-06-1956, Greaker.

Barn:

177. ii Ruth Margrethe Ludvigsdatter #764, f. 05-12-1913, Greaker. Hun gift Leif Johannes Haug #767, 00-00-1938, f. 11-03-1907, d. 10-05-1981.

178. iii Helge Greaker #80, f. 10-03-1915, , stilling: Bonde på Greaker, d. 00.05.1966, Degernes, Gravlagt: Degernes. Han gift Borghild Pinaas #23, f. 22-08-1918, Skjeberg, (datter av Kristian Johansen Pinaas #17 og Anna Sofie Dingtorp #18) ref: 23, d. 23-06-2001, Rakkestad, Gravlagt: 29-06-2001, Degernes Krk.

179. iv Olav Einar Greaker #765, f. 08-05-1917, Greaker. Han gift Karen Helene Slettevold #770, 00-00-1954, f. 29-05-1925.
180. v Ingrid Synnøve Greaker #766, f. 21-09-1921, Greaker. Hun gift Rubert A. Kleiven #774, 00-00-1949, f. 07-10-1923.

136. Sissel Julie Sørensdatter #321, f. 03-11-1878, Greaker, d. 00-00-1964.

g. Johannes Mathisen #815, 19-07-1907, i Degernes, f. 12-04-1875, Sikkeland, Varteig, stilling: Skomaker.

Barn:

181. i Sverre Marius Mathisen #816, f. 17-10-1908, stilling: Skomaker, d. 14-07-1993, Jessheim. Han gift Gudveig Tuft #819, f. 15-05-1911.

182. ii Olav Mathisen #817, f. 06-06-1911, d. 15-05-1978, Jessheim. Han gift Paula Andreassen #822, f. 20-04-1922, Solør, d. 04-10-1988, Jessheim.

183. iii Ivar Mathisen #818, f. 12-06-1914, d. 00-00-1947.

137. Karl Sigvard Greaker #322, f. 25-11-1880, Greaker, 01-01-1881, Degernes Krk., stilling: Musikkinstruktør, d. 04-04-1959.

g. Karoline (Lina) Emilie Ellefsen #824, 00-02-1909, f. 29-04-1888, Røsnes, Berg, d. 26-10-1973.

Barn:

184. i Gunvor Marie Greaker #825, f. 20-12-1909, Oslo, d. 16-04-1979, Oslo. Hun gift Georg P. Erikslund #827, f. 14-10-1904, d. 23-04-1974, Oslo.

185. ii Aase Sigrund Greaker #826, f. 09-07-1911, d. 13-12-1985, Oslo. Hun gift Jens Munthe Lysøe #830, f. 22-04-1912, d. 14-07-1964, Oslo.

138. Karen Annette Sørensdatter #320, f. 16-12-1882, Greaker, d. 24-04-1963.

g. Johan Andersen #840, 17-06-1911, f. 00-00-1872.

Barn:

186. i August Sigvart Andersen #841, f. 21-12-1911, d. 04-11-1969.
187. ii Leif Ivar Andersen #842, f. 30-06-1916.
188. iii Aase Oline Andersen #843, f. 09-04-1919, d. 09-08-1987.
189. iv Astrid Johanne Andersen #844, f. 30-07-1922.

141. Nils Hansen #407, f. 00-00-1873, d. 00-00-1932.

Nils var lam, men fikk utdannelse i treskjæring i Oslo, og livnærte seg på skjæring og produksjon av knivskaft for en forettning i Oslo. Han døde på Vevelstad aldershjem etter å ha vært syk noen år.

g. Hanna Marie Hansdatter #404.

Barn:
190. i Signe Lovise Nilsdatter #405. ble trolig gift med en fra Sverige. Fødsel og dødsdato og vidre skjebne ukjent.

142. Karen Sofie Hansdatter #397, f. 13-01-1875, d. 24-01-1953.

g. Olaus Olsen Stensrud #396, f. 17-05-1858, (sønn av Martin Olsen Stensrud #1073) d. 12-03-1930.

Barn:

191. i Klara Lovise Olausdatter #1074, f. 11-04-1902, d. 17-04-1967, Rakkestad. var ugift.
192. ii Olga Amalie Olausdtr. #1075, f. 03-12-1903, d. 19-02-1992, Oslo. var ugift.
193. iii Borghild Ceselia Stensrud #1081, f. 23-01-1904, d. 13-11-1966. Hun gift Henry Olaf Velund #1101, f. 17-07-1903, d. 07-03-1987.

194. iv Ole Kristian Stensrud #1076, f. 21-04-1906, d. 23-10-1982. var eier og driver av gården Stamsås. Han gift Klara Pauline Tjernes #1077, f. 23-06-1904.

145. Sidsel Julie Haug #1062, f. 18-09-1887, Degernes, d. 15-10-1945, Sønstergaard, Berg.

g. Karl Markus Arneberg #1044, 15-04-1917, i Degernes, f. 28-04-1889, Berg, (sønn av August Olsen Arneberg #1042 og Nicoline Marie Jørgensdtr. Tune #1037) d. 29-11-1966, Sønstegård, Berg, Gravlagt: 03-12-1966, Berg Krk. Var bestyrer på Berg gamlehjem i 17 år. Flere kommunale verv.

Barn:

195. i Arne Arneberg #1063, f. 20-01-1918, stilling: Sivilingeniør, d. 19-08-1968, Oppegård, Gravlagt: Nøtterøy krk. Han gift Edel Margaret (Bille) Wang #4094, 24-03-1945, i Tønsberg domkirke, f. 19-12-1925, Tønsberg, stilling: Barnepleier.

196. ii Karin Arneberg #1064, f. 20-12-1922, Berg. Hun gift Einar Amundsen #4097, 02-04-1947, i Berg Krk., f. 12-10-1922, Idd, stilling: Gårdbruker. gårdbruker på Sønsterud, Berg. (gnr.48,bnr.1 i Berg, Halden).

197. iii Ellen Margrethe (Tulla) Arneberg #1065, f. 02-07-1924, Berg. Hun gift Leif Sigurd Eliassen #4100, 19-11-1949, i Berg, f. 24-10-1922, Tune, stilling: Politioverbetjent.

148. Hans Johannesen Aasen #328, f. 22-12-1884, Haug gård, Degernes, stilling: Millitær, d. 05-01-1919, Kristiansand, begravet på Kongsberg.

Døde av Spanskesyken. Hans var i følge søsteren Karen, stri av natur, og han dro hjemmefra når faren giftet seg påny. Hans reste til sin fetter Nils Stensrud i Kristiania. Her var han visegutt og kom inn på bøsemakerskolen i Kongsberg.

g. Bergliot Haugen #329, f. 30-08-1889, Kongsberg, (datter av Jakob Haug #863 og Mathilde Toresen #864).

Barn:

198. i Hjørdis Johannesen Aasen #330, f. 23.03.1910, Kristiania. Hun gift g. 11.07.1935 Henrik Sandstad #865, f. 26-01-1914, Ytterøy.

149. Anna Sofie Dingtorp #18, f. 28-09-1887, Nakkerud, Degenes, ref: 18, d. 18-05-1959, Borgenhaugen, Gravlagt: Hafslund.

Anna var ca 13 år når faren giftet seg igjen, og fikk komme til et ungt ektepar på gården Lilleheier. Hun var jo så stor at hun kunne være til nytte på gården og i huset. Anna måtte stelle fjøset fra kl. 05.om morgenen, før hun gikk den lange veien til skolen på Sandbæk.(like ved Greaker). Anna ble på Lilleheier til hun var 18 år. Da tok hun plass på gården Sølvskutt. Her ble hun i ca. 2 år, før hun tok plass på Storetorp. Her traff hun også Kristian som tjente på gården.

Hun gift Kristian Johansen Pinaas #17, 12-10-1908, i Tune, f. 29-01-1886, Tune, (sønn av Johan Peter Jenssen Pinaas #28 og Karen Johanne Johannesd. Murås #29) , d. 25-12-1962, Skjeberg. Kristian reiste tidlig hjemmefra, og tok tjeneste på gården Storetorp i Degernes. Her var det også en tjenestejente som het Anna Dingtorp. Kristian jobbet på Borregaard som lokfører. Familien bodde i Borgenveien på Borgenhaugen.

Barn:

199. i Martha Kristine Pinaas #19, f. 16-06-1909, Tune, ref: 19, d. 00-00-1940. Hun gift Øyvind Grønn #37, ref: 37, d. 04-01-1991, Skjeberg.

200. ii Alf Pinaas #20, f. 28-01-1912, Tune, ref: 20, d. 27-08-1944, Skjeberg. Han gift Marit Stubberud #357, f. 05-04-1922, d. 00-12-1996, Oslo.

201. iii Leiv Kaspar Solberg #21, f. 18-08-1913, Tune, ref: 21, d. 22-03-1985, Borgenhaugen, Gravlagt: Hafslund kpl. Han gift Chjønøve Bjerkholt #39, 25-10-1942, f. 24-04-1913, ref: 39, d. 15-04-1990.

202. iv Solveig Pinaas #22, f. 29-05-1917, Skjeberg, ref: 22, d. 16-09-1993, Degernes, Gravlagt: 20-09-1993, Degernes Kirke. Hun gift Ole Erling Berger #72, i Hafslund kapell, f. 20-02-1909, ref: 72, d. 04-05-1966, Degernes, Gravlagt: 00-05-1966, Degernes Krk.

203. v Borghild Pinaas #23, f. 22-08-1918, Skjeberg, ref: 23, d. 23-06-2001, Rakkestad, Gravlagt: 29-06-2001, Degernes Krk. Hun gift Helge Greaker #80, f. 10-03-1915, (sønn av Ludvik Edvard Sørensen #323 og Magna Alvide Hansdatter #341) ref: 80, stilling: Bonde på Greaker, d. 00.05.1966, Degernes, Gravlagt: Degernes.

204. vi Josef Pinaas #6, f. 24-12-1921, Skjeberg, ref: 6. Partner Henny Aurdal #304, f. 21-09-1922, ref: 304. Han gift (2) Bjørg Solveig Karlsen Hoel #7, 27-10-1946, i Hafslund, f. 09-02-1929, Skjeberg, (datter av Fritz Marensius Carlsen #123 og Hanna Josefine Olsen #124) ref: 7.

205. vii John Petter Pinaas #24, f. 04-07-1924, Skjeberg, ref: 24. bodde de første årene som gift i Degernes. Bygde huset som søsteren Solveig senere tok over. Fikk jobb på Borregaard, og bygde hus i Skolegata. Han gift Hjørdis Næristorp #182, 12-07-1948, f. 28-09-1928, Rakkestad, (datter av Hans Petter Næristorp #727 og Anna Johanne Kristoffersdatter Næristorp #728)

206. viii Bjarne Roald Pinaas #25, f. 17-06-1925, Skjeberg, ref: 25, d. 30.06.2002, Fredrikstad sykehus, Gravlagt: 05.07.2002, Hafslund Kirke. Han gift Aase Åkeberg #167, f. 29-04-1929, (datter av Jørgen Åkeberg #171 og Marta Åkeberg #172) ref: 167, d. 23.02.2001, Gravlagt: 01.03.2001, Hafslund Kirke.

207. ix Karin Johanne Pinaas #26, f. 13-04-1929, Skjeberg, ref: 26, d. 24-04-1930, Skjeberg.

208. x Marry Pinaas #27, f. 17-06-1931, Skjeberg, ref: 27. Hun gift Willy Granlien #93, f. 09-12-1928, ref: 93.

150. Ole Johannesen Aasen #332, f. 24-11-1890, Aasen Gård, Degernes, d. 10-02-1934, Amerika.

Etter morens død kom han til barnas formynder Kristen Titterud. Han var da ca. 10 år gammel. Reiste til Brocklyn, USA og bosatte seg der med sin familie. I Amerika tok han navnet Osen.

g. Hansine Guran #338, 00-00-1910, i Kristiania, f. 20-06-1890, Holmestrand, d. 00-00-1974.

Barn:

209. i Solveig Osen #339, f. 17-03-1911, Kristiania, d. 14-08-1992, Brocklyn, USA. Hun gift Egil Ring #890, f. 00-00-1904, USA.
210. ii Gutt #340, f. 00-00-1921, Amerika, d. 00-00-1921, Amerika.

151. Karen Mathilde Dingtorp #333, f. 06-12-1893, Åsen, Degernes, d. 15-11-1976, Indre Billefjord.

Hun var det eneste barnet som fikk bo hjemme etter at faren giftet seg på ny. Stemor Elise var streng og vanskelig, men hun hadde tross alt et hjem. Reiste til Amerika til sin bror Ole juli 1921, kom hjem igjen des. 1923. Kokke på Haugetun F.H.skole. Reiste til Finnmark og bosatte seg i indre Billefjord med sin mann. Karen skrev en beskrivelse av sin oppvekst og opplevelser som hennes datter fikk. denne beskrivelsen er en viktig informasjonskilde over familiens liv. Se nærmere under hennes far. Karen er en viktig informasjonskilde ved å ha skrevet en del memorerer til sin datter Vesla. De fleste opplysninger om familieforhold og levemåte er hentet herfra.

g. Norvald Nilsen #335, 03-07-1925, f. 11-11-1899, Indre Billefjord, Finnmark, stilling: Lærer, d. 24-06-1980, Billefjord.

Barn:

211. i Agnes (Tullemor) (pleiedatr.) Nilsen #891, f. 28-05-1924, Billefjord.
212. ii Gunnvor (Vesla) Nilsen #336, f. 22-05-1928, Billefjord, 05-08-1928, Lakselv Kirke. Var lærer i mange år på Tjøme i Vestfold. Hun gift Erling Henriksen #892, f. 21-05-1928.
213. iii Kari Nilsen #337, f. 04-05-1931, Billefjord, 05-07-1931, Kistrand Kirke, stilling: Forfatter. Kari er en kjent barnebokforfatter med flere tittler. Noen av disse er også filmatisert. eks. "Kammila og tyven". Hun gift Alf Vinje #345, f. 13-08-1923.

152. Magna Julie Johannesdatter Aasen #334, f. 10-03-1896, Åsen, Degernes, d. 03-12-1982.

Hun ble etter morens død, plassert hos sin tante Lovise for en kort tid. Hun var da ca. 4 år.

g. Ole Andersen Stamsås #346, 00-00-1917, f. 07-09-1893, d. 19-12-1974.

Barn:

214. i Johan Arnt Stamsås #347, f. 28-07-1918, d. 13-04-1992. Han gift Helene Strand #352, (skilt) f. 06-06-1921.
215. ii Olaf Stamsås #348, f. 25-09-1920. Han gift Tordis Jordfald #925, (skilt) f. 24-03-1919.
216. iii Hans Stamsås #349.
217. iv Marta Lovise Stamsås #350, f. 15-02-1926, d. 00-06-2002, Degernes. Hun gift Sigur Alfred Antonsen Eng #351, f. 29-03-1917, d. 2001.


 


 

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene gir en oversikt over slekten , mulige feil eller mangler på disse sidene bes meldt sideansvarlig..