Om Viltplanen


SvaneVi opplever i dag en økende forståelse for hvor viktig en levende og livskraftig natur er for vår eksistens og trivsel. Miljøpolitikk og forvaltning av naturressursene er tema som blir hyppig debattert både lokalt, nasjonalt og globalt. Dagens menneskene har en teknologi som har gitt oss makt og mulighet til å ødelegge grunnlaget for liv på kloden på kort tid. Denne makten pålegger oss derfor et enormt forvalteransvar for miljøet og jordas naturressurser overfor de kommende generasjoner. Internasjonale avtaler som f.eks. Riokonvensjonen for bevaring av det biologiske mangfold er et eksempel på at de landene som har ratifisert avtalen har vedkjenner seg dette ansvaret.

Plan- og bygningsloven (PBL), som er den overordnede loven for arealdisponering og ressursbruk, er sentral i all arealplanlegging. I denne lovens §2,1.ledd heter det: «Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging»

Stortingsmelding nr. 31 (1992-93) om den regionale planleggingen og arealpolitikken, stortingsmelding nr. 34 (1990-91) om miljøvern i kommunene og for eksempel Oslo-erklæringen om miljø, helse og livsstil (IULA-konferansen 1991, KS) pålegger kommunene et generelt ansvar for biologisk mangfold. Regjeringen har konkretisert sine forventninger til kommunene gjennom et eget rundskriv (T-937, tenke globalt- handle lokalt, nasjonalt prioritert satsningsområde for det kommunale miljøvernarbeid) I dette rundskrivet beskrives fem satsningsområder som miljøverndep. ber kommunene konsentrere seg om. Ett av disse er biologisk mangfold.

En liten, men svært synlig del av det biologiske mangfoldet har blitt gitt et særskilt vern gjennom viltloven fra 1981 med senere endringer. Denne loven omfatter alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. En forutsetning for at vi skal opprettholde levedyktige bestander av alle viltartene, er at dyrenes leveområder sikres på en slik måte at de tilfredsstiller den enkelte arts krav til leveområde.

I Lov om viltet`s. formålsparagraf (§1) heter det: «Viltet og viltets leveområde skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares» I § 3 siste del heter det: « Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade» Videre heter det i viltlovens § 7 : « Hensynet til viltinteressene skal innpasses i den oversiktlige planleggingen i kommunen og fylke. Under utarbeidelse av slike planer skal vedkommende myndighet på et tidlig tidspunkt søke samarbeid med viltorganene»

Planen «Viltet i Sarpsborg» ble utarbeidet i perioden 1993-94 og den ferdige planen ble behandlet og godkjent av bystyret høsten 1995. Arbeidet med planen ble organisert ved at det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunens viltmyndighet, teknisk sektor, miljøvernavdelingen, fylkesmannens viltforvalter og en representant fra grunneierorganisasjonene i kommunen. Til å lede viltkartleggingen ble det engasjert en prosjektansatt, som var engasjert i ca. 4 mnd. Den prosjektansatte Ola Wergeland Krog., har lang erfaring fra viltkartlegging i kommuner og fylke. Planen ble finansiert ved tilskudd fra viltfondet og kommunale midler. Kostnadsrammen var kr 160.000,-

Målsetningen med viltplanen er at viltinteressene skal bli vurdert og tatt hensyn til i all arealplanlegging som griper inn i viltets leveområder. For å kunne oppfylle VL §7 kreves solid kunnskap om viltet i det aktuelle planområde . Kunnskapen må kartfestes slik at arealplanleggere i sitt daglige arbeid kan ta nødvendige hensyn. Redskapet for å kunne dekke dette behovet er det ferdige viltkartverket. Viltplanen består av en kartleggingsdel av viktige viltområder og en forvaltningsplan for viltressursene i kommunen.

Planen i sin helhet, kan fortsatt fås kjøpt til selvkost (kr 50,-) i kommunens serviceskranke på Rådhuset. For de som er opptatt av naturforvaltning og viltforvaltning spesielt er dette meget interessant lesning.

Som om et ledd i videreføringen av Viltplanen har viltnemda opprettet en database over artsforekomster i kommunen.

Kommunen er nå i ferd med å rullere viltplanen i Sarpsborg. Den skal inngå som en viktig del av "handlingsplan for biologisk mangfold" og "Landbruksplanen" som utarbeides i disse dager. Planene vil legges frem for politisk behandling høsten 2001. Disse planene legges nå ut for offentlig høring, med høringsfrist 20.august 2001. Se høringsutkastene på kommunens hjemmesider


.

Du kan også laste ned å lese planen her :

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas