viltnemda

Melding om skadet vilt rettes til Politiet på telefon 02800 - oppgi i hvilken kommune skaden er skjedd.

Sarpsborg viltnemnd: vakttelefon for viltpåkjørsler/fallvilt. 940 15 444

Presentasjon av nemnda:

Vilt- og innandsfiskenemnd for periode 2019 -2023

Valgt av bystyret 14.11.19

Leder Stig Aiman Hansen (AP) telf. 901 83 755

N. leder Halvor Fjeld (SP) telf. 92656916

Tone Karina Ingesen (AP) telf. 90503024

Anne M. Tangen (Krf) - telef. 917 70 189

Rudi Jensen (Frp) telf. 905 72 253

 


Varamedlem Thor Pinaas (AP) - telefon 901 57 524


Vilt- og innlandsfiskenemnda bestør nå av 5 medlemmer, med 5 varamedlemmer valgt av bystyret

 


OBS: historisk informasjon

UTVALG FOR VILT- OG INNLANDSFISKEFORVALTNING for perioden 2003 - 2005.

Frem til høsten 2003 var dette to nemnder som ble slått sammen etter vedtak i bystyret. Utvalget består nå av 7 representanter. Alle viltnemndsmedlemmene fra perioden 1999 - 2003 ble gjennvalgt og utvalget utvidet med to nye representanter i det nye utvalget.

Utvalget skal ivareta kommunens oppgaver i forhold til «Lov om viltet» og Laks og innlandsfiskeloven.

Disse sidene er i utgangspunktet lagd for viltnemnda etter den gamle utvalgsstukturen og bærer preg av det. Målet er etterhvert også og favne innlandsfiskedelen av utvalgets arbeidsoppgave. Vi kommer til å oppdatere sidene etterhvert som vi kan avsette tid til dette.

 

Fra høyre: leder Thor Pinaas, nestleder Jørn E. Hansen, Grete Navestad, Anne M. Tangen og Rudi Jensen

(trykk på bilde for større format)

 

Fra 1951 og til 1993 var viltnemnda en statlig nemnd som skulle ivareta viltlovens bestemmelser og forvaltningsoppgaver på kommunenivå. Fra 1993 ble disse oppgavene overført til kommunene, og det var opp til hver kommune å finne en praktisk organisering av dette.

Sarpsborg kommune valgte som mange andre kommuner å opprettholde viltnemnda som eget utvalg. Enkelte andre kommuner har avviklet «viltnemndene» og lagt dette arbeidet inn i andre organer i kommunene, med mer eller mindre hell. Enkelte kommuner har også i ettertid opprettet viltutvalg eller lignende, for å ta seg av viltforvaltningen da dette er et spesielt felt for kommunene og man er avhengig av en spesiell faginnsikt eller skal vi kalle det en spesiell interesse for emnet.

Viltnemnda skal påse at kommunens virksomhet på området viltforvaltning ivaretas og utvikles på en måte som er til beste for kommunens innbyggere og den totale drift av kommunens virksomhet. Viltnemnda har som ansvarsområde de viltforvaltningsspørsmål kommunen skal behandle etter pålegg i lovverk (jfr. Lov om viltet av 29. mai nr. 38 1981) og etter vedtak i bystyret. Vilt og - innlandsfiskenemnda består av 7 medlemmer, med varamedlemmer, som er valgt av bystyret. Disse er «politisk» valgt, men alle har en spesiell interesse og innsikt i vilt og viltforvaltning. I tillegg til det rent forvaltningsmessige, vil nemndas medlemmer også ofte få praktiske rettede oppgaver. De må derfor være i stand til å kunne avlive vilt som er kommet tilskade på en forsvarlig måte. Etter avliving skal viltet ivaretas til fordel for det kommunale viltfondet. Årvist får vi også utfordringer ved at vilt forviller seg inn i bysentrum, noe som skaper farlige situasjoner både for mennesker og dyr. Se bilder fra SA.

Viltnemndas sekretariat har de siste årene stadig vært under omlegging, men er knyttet til Landbrukskontoret i kommunen.. Avdelingen byggesak, landbruk, kart har tilhold i Sarpsborg Rådhus. Til daglig er det fagkonsulent Stine Espe som er sekretær i viltnemnda, og skal forberede saker til behandling i nemnda, skrive møtebok og sørge for at vedtatte saker blir gjennomført. Videre skal administrasjonen bl.a. svare på henvendelser fra kommunens innbyggere. Espe treffes på telefon 474 80 188

Varsling om påkjørsler av vilt, eller meldinger om annen akutt skade av vilt, kan gis til nærmeste politimyndighet. Politiets operasajonssentral nås på telefon 02800. Politiet har telefonliste over kommunenes viltnemnds medlemmer og vil sørge for å varsle riktig nemnd, ut fra meldingen som blir gitt. Det er derfor viktig at denne er mest mulig presis mht. stedsangivelse, da viltnemndene følger kommunegrensene. Sarpsborg viltnemnd opplever å ha et meget godt samarbeid med politiet i Sarpsborg.

HUSK: Presis stedsangivelse, med merking på skadestedet, vil gi viltnemnda et bedre utgangspunkt for å finne det skadde dyret hurtigst mulig.


[Tilbake til hovedsiden]

[Hva sier DN om viltforvaltning]

Sideansvarlig: Thor Pinaas