OPPFØLGING AV BESTANDSPLANER
FOR PERIODEN 2010 - 2014
FOR ELGFORVALTNINGEN I SARPSBORG KOMMUNE

Se også invitasjon til valdmøte 2013.


 
Bestandsplan og foreløpige resultat VALD TUNE
Bestandsplan og foreløpige resultater fra Vald Sarpsborg Øst
Bestandsplan og foreløpige resultater fra Vald Sarpsborg SYD

 

Vald Tune (Sarpsborg Vest) utarbeidet en ny bestandsplan for perioden 2010 - 2014.

I møte 25 mai 2010 behandlet viltnemnda bestandsplaner for Vald Tune (Sarpsborg Vest) og gjorde følgende vedtak.

 1. Bestandsplan for Tune vald godkjennes slik den er omsøkt og der måleparameterne ligger i uttaksprofilen.

  - minimum ...25 % kalv
  - maksimum 19 % voksen ku
  - maksimum 20 % voksen okse

  Herunder skal det også tilstrebes et uttakmed en normal kjønnsfordeling (tilnærmet 50 - 55 % okse og 45 - 50 % ku) av totaluttaket i planperioden.
  Videre skal tilstrebes at forhold mellom okse og voksen ku skal være slik at det etter sett elg skjema er minst 1 okse pr. 2 kuer i bestanden.

 2. Tune vald tildeles en elgkvote på 260 fellingsretter i planperioden 2010 - 2014.


År Vald Tune
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2010
12
4
11
7
7
5
46
65
70,8
1,8
2011
12
8
6
9
5
5
45
65
69,2
2,0
2012
6
2
6
5
3
10
32
65
49,2
2,3
2013
3
3
4
6
1
6
23
65
35,4
2,2
SUM
33
17
27
27
16
26
146
260
56,2
 

22,6%

11,6%
18,5 %
18,5 %
11,0%
17,8%
% fordel.
< 20,0
<19,0
100
1,5-2
sum okse
52,7
sum ku
47,3
> 25,0
Målsettning
Res.
      kalv
36,3%

Resultatet 2010 er korrigert etter tannavlesning.

Resultatet 2012 er korrigert etter tannavlesning-

Her kan du laste ned regnearket for Tune og selv beregne neste års avskytning, og ballansere driftsplanen.

Viltnemdas kommentar: Noe høy okseprosent grunnet interne regler om uttak av okser med to pigger de to første årene. Tar akseptabelt tak i problemet resten av perioden.


Vald Sarpsborg Øst

Vald Øst fikk en turbulent start på ny driftsplanperiode. Dette toppet seg på årets valdmøte og valdet gikk nærmest i oppløsning. Skjeberg Vestre og Ullerøy elglag meldte seg ut av valdet og søkte hver for seg om tildeling etter § 15 - rettet avskyting. Varteig og resten av vald Øst i gml. Skjeberg søkte også om rettet avskyting etter § 15. Bakgrunnen for dette var angivelig at de ikke var enige i kommunens målsetning for elgforvaltningen i kommunen og de reiste krav om at kommunen måtte endre den kommunale målsetningen. Viltnemnda rullerte den kommunale målsetningen i desember 2009. Da var denne på høring og vald øst hadde avgitt høringsuttalelse. På flere punkter ble kommunal målsetning endret i tråd med valdets ønsker, men stridspunktet var kalveavskytingen i målsetningen med 25% kalv av felkte dyr. Dette målet er sammenfallende med målet i elgregionen øst, et sammarbeidsorgan mellom fylkets kommuner øst for Glomma. Sarpsborgs areal er for lite til å kunne påvirke vår felles elgbestand og skal vi oppnå en riktig forvaltning, må vi sammarbeide over kommunegrensene. Viltnemnda avviste at det var aktuelt å endre kommunal målsetning på nåværende tidspunkt, spesielt med tanke på at målsetningen nylig var rullert.


Det ble avholt flere møter mellom valdene og kommunen og like før høsten startet kom søknaden fra valdene om godkjenning av driftsplaner. De ønsket nå 3 årige driftsplaner og tildeling etter § 14. Vald Øst består nå av de tidligere jaktfeltene i Varteig og Skjeberg, med untak av Ullerøy og Skjeberg Vestre, som søkte om egen driftsplan og godkjennelse som vald. Vi var nå tilbake til start, men vi har nå 2 vald øst for Glomma.

Vald Øst fikk med vedtak 24.08.10 godkjent sin driftplan for 2010 - 2012 ( forlenget til 2013)

1. Valdet godkjennes med et areal på 150.842 daa, fordelt på til sammen 15 jaktfelt.

2. Bestandsplanen for vald Sarpsborg Øst godkjennes slik den er omsøkt og der måleparameterne ligger i uttaksprofilet:

Maks 20 % okse ( 2 ½ år og eldre)
Maks 19 % ku (2 ½ år og eldre)
Minimum 61 % ungdyr/kalv
Av felte dyr bør kalveuttaket være minimum tilnærmet 25 %.

3. Valdet tildeles en kvote på 300 fellingsretter for planperioden 2010, 2011, 2012, og 2013. (driftsplan forlenget 1 år i 2012)

År Vald Øst
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2010
11
18
9
13
7
9
67
100
67
1,9
2011
9
21
9
9
12
9
69
100
69
1,4
2012
16
10
11
12
9
8
66
100
66
1,7
2013
8
15
13
12
15
5
68
100
68
2,1
SUM
44
64
42
46
43
31
270
400
67,5
 
16,3%
23,7%
15,6%
17,0%
15,9%
11,5%
% fordel.
< 20,0
<19,0
<25,0
100
1,5-2
Okse     Ku  
kalv
27,0 %
   
Res.
40,0%
   
33,0%
Ungdyr
66,7%

Resultatet 2010 er korrigert etter tannavlesning.

Resultatet 2012 er korrigert etter tannavlesning.

Her kan du laste ned regnearket for Vald Øst og selv beregne neste års avskytning, og ballansere driftsplanen.

Viltnemdas kommentar: God måloppnåelse, forhold ku/okse må observeres

Vald Syd ( Skjeberg vestre og Ullerøy)

1) Valdet godkjennes med et areal på 25.431 daa, fordelt på til sammen 2 jaktfelt.

2) a) Bestandplanen for Elgvald Syd - (Vestre Skjeberg-Ullerøy) godkjennes i tråd med kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning og der parametre ligger i uttaksprofilen.
b) Utvalget ser positivt på at trafikkdrepte dyr hensyntas i forvaltningen, men presiserer at fallvilt ikke inngår i fellingsresultatet.

- Maks 20% okse (2,5 år og eldre)
- Maks 19% ku (2,5 år og eldre)
- Minimum 61% ungdyr/kalv
Av felte dyr bør kalveuttaket være minimum tilnærmet 25%

3) a) Valdet tildeles en kvote på til sammen 36 fellingsretter for planperioden 2010, 2011 2012 og 2013. (driftsplan ble forlenget med ett år i 2012)
b) Utvalget anser at enkelte punkter i bestandplanen ikke er i samsvar med kommunal målsetting. Utvalget har derfor lagt kommunal målsetting til grunn for godkjenning

År Vald Syd
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2010
2
1
1
2
1
2
9
12
75
5,6
2011
3
3
0
0
2
1
9
12
75
2,5
2012
1
0
2
1
4
1
9
12
75
3,5
2013
2
3
0
2
2
3
12
12
100
1,75
SUM
8
7
3
5
9
7
39
48
81
 
20,5%
17,9 %
7,7%
12,8%
23,1%
17,9 %
% fordel.
< 20,0
<19,0
> 25,0
100
1,5-2
sum okse
sum ku
kalv
Målsettning
Res.
38,5%
35,9%
25,6%

Her kan du laste ned regnearket for Vald Syd og selv beregne neste års avskytning, og ballansere driftsplanen.
Korrigert med tannavlesning 2012

Føringen som ligger i «Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000» fra DN, forutsetter at rettighetshaverne tar større ansvar for forvaltningen av hjorteviltartene våre.

Alle data fra elgjakten i kommunen legges også ut på www.hjortevilt.no her finner dere også mye statistikkmateriale, som vekter, alder mm.
Logg deg inn og velg Sarpsborg kommune.


Mer spesifiserte «statistiker »kan valdene finne på andre sider. Oversikt over valdstruktur og hvilke områder de dekker finnes under «Hjortevilt»

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.