OPPFØLGING AV BESTANDSPLANER
FOR PERIODEN 2002 - 2005
FOR ELGFORVALTNINGEN I SARPSBORG KOMMUNE


BAKGRUNN
Bestandsplan og foreløpige resultat VALD TUNE
Bestandsplan og foreløpige resultater fra Vald Sarpsborg Øst

BAKGRUNN


Ved utløp av elgjakten 2002, var tiden kommet til å rullere driftsplanene for elgforvaltningen i kommunen. Viltnemnda har i lengre tid signalisert at den ønsker større engasjement fra rettighetshaversiden, og at forvaltningsområdene må bli større. Viltnemnda er av den oppfattning at Sarpsborg bør bestå av to vald, ett vest og ett øst for Glommas hovedløp gjennom kommunen.
Vald 01 og vald 02 i Tune ble enige om å slå seg sammen til ett vald i 1998. Det nye valdet dekker nå alt areal på vestsiden av Glomma i Sarpsborg kommune, og er således et naturlig område å forvalte felles.


Vald Tune (Sarpsborg Vest) utarbeidet en ny bestandsplan for perioden 2002 - 2005.

De tre områdene som befinner seg på østsiden av Glomma, slo seg sammen til ett vald i 2002. Men man var enige om å beholde de gamle valdene som områdestyrer under valdet. Vald Sarpsborg Øst utarbeidet en ny bestandsplan for perioden 2002 - 2005.

22. mars 2002 ble det vedtatt en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. Denne nye forskriften trådde i kraft fra 2. april 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning av bever og forskrift 1. august 1989 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt.
Driftsplanen er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å sikre en bærekraftig og kontrollert forvaltning av elgbestanden, sammen med den årlige avskytningsavtalen som inngås mellom valdet og kommunen.

Forskriften inneholder nå kun det som berører det rent forvaltningsmessige og øvrige tidligere §§om utøvelsen er tatt inn i ny forskrift (22.mars 2002 nr. 150) om utøvelse av jakt og fangst. Det er i den nye forskriften tatt inn et nytt begrep som kalles bestandsplan og det er lagt til rette for at forvaltningsansvaret kan tillegges rettighetshaverne i større grad. Bestandsplan skal innholde en målsettning for forvaltningen og en beskrivelse av den årlige avskytningen med fordeling på alder og kjønn for elg. Jaktrettshaverne skal utarbeide disse bestandsplanene som skal godkjennes av kommunen.

I møte 16. april 2002 behandlet viltnemnda bestandsplaner for de to vald vi nå har i Sarpsborg, Vald Tune (Sarpsborg Vest) og vald Sarpsborg Øst og begge vald fikk godkjente bestandsplaner for de neste 4 år.

Gjennom utarbeidelse av drifts-og bestandsplaner vil jaktrettshaverne nå få mer ansvar for forvaltningen av vår elgbestand. Dette gir rettighetshaverne mulighet til selv å bestemme og sørge for gjennomføringen, for å oppnå de målsettninger man er enige om, innenfor den ramme som er vedtatt i bestandsplanen.

Valdene vil nå få tildelt fellingstillatelsen for hele planperioden, men det årlige uttaket og fordeling på alder og kjønn er styrt av innholdet i bestandsplanen som er godkjent. Det er nå verd å merke seg at fellingsprosenten i forhold til tildelte dyr, ikke lengre vil bli et like viktig styreparameter som tidligere.
Kommunen er nå overlatt ansvar og myndighet til å fastsette minstearial for elg, hjort og rådyr (§5) Det kan fastsettes ulikt minstearial for ulike områder av en kommune. Likeledes har kommunen anledning til å fravike gjeldende minstearial med 50% opp eller ned (§6). Dette kan være nødvendig om det oppstår uforutsett utvikling av bestanden i planperioden. Gjeldende minstearial for perioden 2002 -2005 er 2000 da pr. tildelt elg og 300da. pr. tildelt rådyr.

last ned i Word format:Vald Tune (Sarpsborg Vest)

Driftsplanområdet består av 79.505 da. tellende arial. Valdet har i sin driftsplan lagt opp til en svak økning av produksjonen.
Videre har valdet bl. a. følgende målsettinger i bestandsplan for perioden 2002 - 2005. I planperioden har valdet lagt opp til en slik fordeling i uttaket:
År Vald Tune
Okse
2 ½

Okse
1 ½

Okse kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett Ku/okse

2002
6
5
8
4
2
3
28
32
87,5
1,8
2003
6
8
6
4
4
5
33
32
103,1
1,6
2004
7
5
9
7
4
4
36
32
112,5
2,0
2005
8
11
12
8
4
6
49
50
98,0
1,6
SUM
27
29
35
23
14
18
146
146
100,0
 
18,5%
19,9%
24%
15,8%
9,6%
12,3%
% fordel.
< 20,0
<15,0
36,1 (58,2)
100
1,5-2
sum okse
40,0
sum ku
30,0
> 30,0
Målsettning
Res.
38,4%
25,3%
36,3%

Tall for 2002 er korrigert med resultatet av tannavlesning og viser avlest resultat.
Tall for 2004 er korrigert med resultatet av tannavlesning og viser avlest resultat.
Kvoten for 2005 er øket etter begrunnet søknad og behangling i nemnda 24.05.05.


Her kan du laste ned regnearket for Tune og selv beregne neste års kvote, og ballansere driftsplanen.


Viltnemndas rådgivende kommentar til foreløpig resultat: (2005)

Valdet fikk etter søknad øket kvoten for 2005. Dette fordi beitetrykket på innmark øket betydelig og bestanden var i sterk vekst. Det var derfor ønskelig å ta ned bestanden til et noe lavere nivå. Valdet gjennomførte avskytningen i tråd med driftsplanen og avsluttet driftsplanen godt innenfor det avtalte mål med 38.4% hanndyr av maks 40%, 25,3% hunndyr av maks 30% og 36,3% kalv av minimum 30%. Fellingsprosenten ble 100%..


Vald Sarpsborg Øst

Etter sammenslåing og godkjenning i viltnemnda 16. april 2002, er tidligere 03 Varteig, 04 Skjeberg og 05 Skjeberg samlet i ett vald. Valdet har nå et tellende arial på hele 178.700 da. Ønsker du å se hvordan valdet er organisert så trykk på linken organisasjonsmodell.


Planen har bl. a. disse målsettningene:

I planperioden skal uttaket tas ut med:

År Vald Sarpsborg ØST  
Okse
2 ½
Okse
1 ½
Okse
kalv
KU
2 ½
Ku
1 ½
Ku
kalv
Sum felte dyr
Tildelt dyr
Fellings %

Sett
Ku/Okse

2002*

21

13
6
9
21
4
74
89
83,1
2,8
2003
12
17
8
14
18
2
71
89
79,8
1,7
2004*
19
15
2
12
15
4
67
89
75,3
1,3
2005
18
16
5
8
16
7
70
89
78,7
2.3
SUM
70
61
21
43
70
17
282
356
79,2
% fordel.
24,8 %
21,6 %
7,4 %
15,2 %
24,8 %
6,0 %
% fordel.
< 20,0%
< 18,0%
> 62,0%
100
Målsettning
2,0
% fordel.
sum alle hanndyr
53,9%
sum alle hunndyr
46,1%
sum ungdyr/ kalv
60,6 % /
13,5 %
Note:
Skjeberdalen 1 ku 151 kg, nedklasifisert (2003 AMT)

Tall for vald Øst er korrigert etter valdmøte 12.04.05

Her kan du laste ned regnearket for Øst og selv beregne neste års kvote, og ballansere driftsplanen.Viltnemndas rådgivende kommentar til resultatet:
(2004)

Ligger 4,5 % over på eldre okse og har avskyting av voksen ku på 16,5% , Ungdyravskytningen bør nå økes, men man må være forsiktig med ung okse for å sikre rekrutteringen. Eldre ku er 1,5 % under maksimum mål og krever forsiktighet. Kalveandelen kan med fordel økes for å gjøre jakten og måloppnåelsen lettere.


Viltnemndas kommentar til resultatet: 2005

Valdet klarte ikke å ta seg inn etter den skjevhet som var før siste jaktår i driftsplanen. Valdet øket faktisk avviket på voksen okse til 4,8 %, og uttak av ung okse er også høyt, noe som kan påvirke rekrutteringen inn i voksen bestand. Det er verdt å merke seg at andel ku pr. okse nå er utenfor målet igjen. Det vil være synd om den økte okseandelen i bestanden nå synker igjen. Ungdyravskytningen kom opp i 59,9 % noe som er 2,1 % under avtalt mål. Andel kalv ble 13,5%, noe som tilsier at det falt forholdsvis mange 1,5 årige dyr og redusert rekruttering inn i voksen bestand. Fellingsprosenten for hele driftsplanperioden ble 79,2 %, noe som tilsier at målsettningen om et årlig uttak på 89 dyr var noe høyt.

Nemnda har gjennomført et møte med valdet og behandlet resultatet. Vald Øst erkjenner at måloppnåelsen ikke er tilstede og man er enige om å videreføre perioden med sikte på å rette opp avviket. Valdet vil gjennomgå sine rutiner og ettablere en tettere kontakt mellom områdelederne og valdledelsen for å sikre løpende oppfølging.


Føringen som ligger i «Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000» fra DN, forutsetter at rettighetshaverne tar større ansvar for forvaltningen av hjorteviltartene våre.


Mer spesifiserte «statistiker »kan valdene finne på på andre sider. Oversikt over valdstruktur og hvilke områder de dekker finnes under «Hjortevilt»

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.