OPPFØLGING AV DRIFTSPLANER
FOR PERIODEN 1998 - 2001
FOR ELGFORVALTNINGEN I SARPSBORG KOMMUNE


BAKGRUNN
AVSKYTNINGSAVTALER
Utdrag av driftsplan og foreløpige resultat VALD TUNE
Utdrag av driftsplan for området Øst for Glomma
Foreløpige resultat VALD 03 Varteig
Foreløpige resultat VALD 04 Skjeberg
Foreløpige resultat VALD 05 Skjeberg
Foreløpige resultat ØST FOR GLOMMA

BAKGRUNN
Driftsplanen er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å sikre en bærekraftig og kontrollert forvaltning av elgbestanden, sammen med den årlige avskytningsavtalen som inngås mellom valdet og kommunen.

Ved utløp av elgjakten 1997, var tiden kommet til å rullere driftsplanene for elgforvaltningen i kommunen. Viltnemnda har i lengre tid signalisert at den ønsker større engasjement fra rettighetshaversiden, og at forvaltningsområdene må bli større. Viltnemnda er av den oppfattning at Sarpsborg bør bestå av to vald, ett vest og ett øst for Glommas hovedløp gjennom kommunen.
Vald 01 og vald 02 i Tune ble enige om å slå seg sammen til ett vald. Det nye valdet dekker nå alt areal på vestsiden av Glomma i Sarpsborg kommune, og er således et naturlig område å forvalte felles.
Vald Tune utarbeidet en ny driftsplan for perioden 1998 - 2001, som ble behandlet og godkjent av viltnemnda.


For de tre vald som befinner seg på østsiden av Glomma, var ikke tiden moden ennå til en sammenslåing. Men man var enige i dette som et arbeidsmål fremover. Vald 03 Varteig, 04 Skjeberg og 05 Skjeberg , var enige om at området bør forvaltes etter de samme rettningslinjene. De engasjerte derfor Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold til sammen med valdene å utarbeide en felles driftsplan for alle tre valdene. Valdene var enige om at driftsplanen skal være lik for alle tre vald, og viltnemnda behandlet og godkjente driftsplanen. De tre valdene har således likelydene driftsplaner.
Målsettningen er at valdene slår seg sammen til ett vald med det første, nå har man like driftsplaner og det vil være lettere å nå målsettningen i planen som ett vald, enn at man hver for seg skal nå målet.

Uttak ved jakt styres av målsettning om uttak i kjønn og alder beskrevet i driftsplanene, og et årlig tak på kvoten som fremkommer av den årlige avskytningsavtalen. Viltnemnda anser at endringer i bestanden kan skje så fort at praksisen med årlige avskytningsavtaler vil bli opprettholdt, slik at avvik kan rettes opp påfølgende år.

AVSKYTNINGSAVTALER

Hvert år inngår viltnemnda avskytningsavtaler med valdene. Her fastsetter viltnemnda årets kvote, og så er det valdets ansvar å fordele denne til jaktlagene innenfor valdet. Valdet må da ta hensyn til den fordeling som er godkjent i driftsplanperioden med hensyn til dyrets kjønn og alder. Man må også ta hensyn til fjorårets avskytning og hvordan den %-vise fordelingen i uttaket ligger i forhold til målet som skal nås ved utløp av planperioden.Området Vest for Glomma


VALD TUNE
Driftsplanområdet består av 79.505 da. tellende arial. Valdet har i sin driftsplan lagt opp til en økning av produksjonen, slik at det ved utløp av planperioden skal kunne tas ut 38 dyr årlig. Videre har valdet bl. a. følgende målsettinger: I planperioden har valdet lagt opp til en slik fordeling i uttaket: I avskytningen skal tilstrebes:
År Vald Tune
Okse 2 ½ Okse 1 ½ KU 2 ½ Ku 1 ½ Sum kalv Sum felte dyr Tildelt dyr Fellings %
1998 4 7 5 3 8 27 28 96,4
1999 6 4 3 3 12 28 28 100
2000 6 4 4 2 12 28 28 100
2001 4 4 4 3 12 27 28 96,4
SUM 20 19 16 11 44 110 112 98,2
% fordel. 18,2 17,3 14,5 10,0 40,0 100
% fordel. < 18,0 22,0 < 18,0 12,0 > 30,0 100   Målsettning
sum okse 40,0 sum ku 30,0

Viltnemndas kommentarer til resultatet:
Resultatet ved driftsplansperiodens utløp er helt i tråd med intensjonen. Sum okse ble: 35,5%, sum ku: 24,5% og resten kalv. Dette er innenfor de øvre rammer som ble avtalt i driftsplanen. Den forventede økningen av bestanden og med et årlig uttak på 38 dyr som målsettning, ble ikke nådd. Dette skyldes i hovedsak at valdet ligger i et ulverevir som beskatter elgbestanden hardt. Mål for bestandsplan må revideres for neste periode i lys av dette.


Området Øst for Glomma

Driftsplan for Varteig og Skjeberg
Vald 03 Varteig, 04 Skjeberg og 05 Skjeberg, er enige om at området bør forvaltes etter de samme rettningslinjene. De engaserte derfor Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold til å utarbeide en felles driftsplan for elgforvaltningen i Varteig og Skjeberg. Det er også utarbeidet en tilsvarende driftsplan for tilgrensende områder i Berg, Halden.


Driftsplanen for Varteig og Skjeberg har følgende forord:
Forord
Dette er en driftsplan for Varteig og Skjeberg (vald 03, 04, 05) for fireårsperioden 1998 - 2001.
Planen er utarbeidet av et arbeidsutvalg bestående av 2 representanter fra hvert av valdene, Einar Thalberg, Peder Sandaker, Frank Kingsrød, Roger Klavestad, Egil Nordengen og Kjell Hauge.
Georg Gjøstein ved Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har vært faglig veileder og har ført planen i pennen.
Arbeidet er utført med støtte fra viltfoldet og BU-fondet gjennom prosjektet "Driftsbasert forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser i Østfold"
Planen er dattert mai 1998.

Planen har bl. a. disse målsettningene:
I driftsplanen har valdene 03, 04 og 05 lagt opp til en økning av produksjonen. I planperioden skal uttaket tas ut med: I avskytningen skal tilstrebes: Valdene var enige om at driftsplanen skal være lik for alle tre vald, og viltnemnda behandlet og godkjente driftsplanen. De tre vald har således likelydene driftsplaner.
Målsettningen er at valdene slår seg sammen til ett vald med det første, nå har man like driftsplaner, men det vil være lettere å nå målsettningen i planen som ett vald, enn at man hver for seg skal nå målet.
Se forøvrig sammenstillingen for området Øst for Glomma som viser hva resultatet hadde vært, dersom valdene 03, 04 og 05 var samlet til ett vald. Denne oversikten viser at man samlet hadde kommet bedre ut i forhold til målsettningen med en felles forvaltning, enn hva man gjør hver for seg.

VALD 03 VARTEIG - 50.312 da.
I planperioden skal det tas ut maksimalt 15% voksen ku, maksimalt 17% voksen okse og minimum 68% ungdyr (1 ½ åringer og kalv). Av kalv/ungdyruttaket skal henimot 30% være kalv.Man skal gjennomføre en avskytning som bidrar til flere okser og høyere gjennomsnittsalder hos oksene i bestanden og man skal tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/ungdyrkvoten.

År Vald 03
Okse 2 ½ Okse 1 ½ KU 2 ½ Ku 1 ½ Sum kalv Sum felte dyr Tildelt dyr Fellings %
1998 2 5 3 5 5 20 23 83,3
1999 3 9 3 1 6 22 25 88,0
2000 3 * 5 4 6 7 25 25 100
2001 6 5 3 7 8 29 29* 100
SUM 14 24 13 19 26 96 102 94,1
% fordel. 14,6 25,0 13,5 19,8 27,1 100
% fordel. < 17,0 23,8 < 15,0 23,8 > 20,4 100   Målsettning
* 1 stk. skadet okse felt, tatt på kvoten

** Kvoten økt av FM i Varteig, etter anke på vedtak i kommunen

Viltnemndas kommentarer til resultatet:
Vald 03 Varteig har hentet seg fint inn igjen ved utløp av driftsplanperioden og sett under ett er intensjonen i driftsplanen oppfylt. Ungdyr okse er noe over måltall, mens eldre okse ligger noe under, slik at dette utjevner seg. Valdet oppfyller klart kalveprosenten og har igjen hentet inn noe av skjevheten mellom kjønn i ungdyrgruppen som oppsto i 1999.


VALD 04 SKJEBERG - 94.780 da.
I planperioden skal det tas ut maksimalt 15% voksen ku, maksimalt 17% voksen okse og minimum 68% ungdyr (1 ½ åringer og kalv). Av kalv/ungdyruttaket skal henimot 30% være kalv. Man skal gjennomføre en avskytning som bidrar til flere okser og høyere gjennomsnittsalder hos oksene i bestanden og man skal tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/ungdyrkvoten.

År Vald 04
Okse 2 ½ Okse 1 ½ KU 2 ½ Ku 1 ½ Sum kalv Sum felte dyr Tildelte dyr Fellings %
1998 6 16 5 6 3 36 41 87,8
1999 8 9 4 8 9 38 41 92,7
2000 7 16 5 4 7 39 42 95,1
2001 4* 5 7 6 16 38 41 92,7
SUM 25 46 21 24 35 151 165 91,5
% fordel. 16,6 30,5 13,9 15,9 23,2 100
% fordel. < 17,0 23,8 < 15,0 23,8 > 20,4 100   Målsettning

* 1 stk. skadet okse felt, tatt på kvoten i Ingedal


Viltnemndas kommentarer til resultatet:
Vald 04 Skjeberg har igjen redusert uttak av okse 1 ½ år, men nådde ikke helt opp til målsettningen slik at kjønnsfordelingen på ungdyr ble noe skjev. Hhv. 30,5% og 15,9%. Eldre okse er helt i tråd med plan, men summen av okseuttaket ligger ca. 7% over anbefalt driftsplanmål. Dette vil bremse arbeidet med å nå målsettingen med å øke okseandelen i bestanden. Andelen kalv i uttaket er hentet igjen. En mer planmessig årlig avskytning vil hindre de store svingningene og gjøre det lettere å være forutsigbare. Valdet nådde ikke helt sin målsettning om å tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av ungdyrkvoten i driftsplanperioden.


VALD 05 SKJEBERG - 33.150 da.

I planperioden skal det tas ut maksimalt 15% voksen ku, maksimalt 17% voksen okse og minimum 68% ungdyr (1 ½ åringer og kalv). Av kalv/ungdyruttaket skal henimot 30% være kalv. Man skal gjennomføre en avskytning som bidrar til flere okser og høyere gjennomsnittsalder hos oksene i bestanden og man skal tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/ungdyrkvoten.

År Vald 05
Okse 2 ½ Okse 1 ½ KU 2 ½ Ku 1 ½ Sum kalv Sum felte dyr Tildelt dyr Fellings %
1998 3 2 0 0 1 6 7 85,7
1999 0 0 1 2 2 5 8 62,5
2000 2 2 1 2 1 8 10 80,0
2001 0 2 1 2 3 8 11 72,7
SUM 5 6 3 6 7 27 36 75,0
% fordel. 18,5 22,2 11,1 22,2 25,9 100
% fordel. < 17,0 23,8 < 15,0 23,8 > 20,4 100 Målsettning

Viltnemndas kommentarer til resultatet:
Ved utløp av planperioden har vald 05 Skjeberg en avskytning som viser hvor vanskelig det er å oppnå målsettninger i et lite område. Enkeltdyr slår ut med 2,8 % for 4-års perioden i valdet. 1,5% overslag på voksen okse, utjamnes med tilsvarende reduksjon av 1,5 års okse. Uttak av ku i tråd med målsettningen. Valdet har klart å ballansere driftsplanmålet for perioden. For fremtiden må valdet alikevel vurdere samarbeid med vald 04, noe som vil gi en langt jevnere avskytningresultat.


ØST FOR GLOMMA - 178.700 da.
Dersom valdene 03, 04, og 05 var organisert som ett vald, ville resultatet sammlet sett slik ut. Valdene har i sine driftsplaner lagt opp til en økning av produksjonen, slik at det på sikt skal kunne tas ut 70 - 75 dyr årlig i hele driftsplansområdet. I planperioden skal det tas ut maksimalt 15% voksen ku, maksimalt 17% voksen okse og minimum 68% ungdyr (1 ½ åringer og kalv). Av kalv/ungdyruttaket skal henimot 30% være kalv. Man skal gjennomføre en avskytning som bidrar til flere okser og høyere gjennomsnittsalder hos oksene i bestanden og man skal tilstrebe en noenlunde lik kjønnsmessig fordeling av kalv/ungdyrkvoten.

År Øst
Okse 2 ½ Okse 1 ½ KU 2 ½ Ku 1 ½ Sum kalv Sum felte dyr Tildelt dyr Fellings %
1998 11 23 8 11 9 62 72 86,1
1999 11 18 8 11 17 65 74 87,8
2000 12 23 10 12 15 72 77 92,2
2001 10 12 11 15 27 75 81* 92,6
SUM 44 76 37 49 68 274 304 90,1
% fordel. 16,1 27,7 13,5 17,9 24,8 100
% fordel. < 17,0 23,8 < 15,0 23,8 > 20,4 100   Målsettning
 

* Kvoten øket av FM,etter anke på kommunalt vedtak.


Kommentarer til resultatet:
Dersom valdene 03, 04 og 05 var organisert i ett vald ville man innen felles driftsplanområdet ha en avskytning på eldre okse som er i tråd med planen, men uttak av 1 ½ årig okse er fortsatt noe høyt med tanke på målsettningen om å øke okseandelen i bestanden. Summen av okseuttaket ligger kun 3 % over ønsket driftsplanmål. Uttak av kalv er i tråd med målsettningen. Dette viser at om valdene var samlet til ett vald, ville den %-vise fordelingen pr. dyr bli mindre og det vil være lettere for lagene å styre etter målsettningen i driftsplanen. Dette forutsetter imidlertid at alle tar ansvar for egen forvaltning i tråd med handlingsplan for hjortevilt.Føringen som ligger i «Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000» fra DN, forutsetter at rettighetshaverne tar større ansvar for forvaltningen av hjorteviltartene våre. Dette krever at rettighetshaversiden må samarbeide og organisere seg hensiktsmessig. Utfordringen for valdene må være å få alle som deltar i avskytningen interessert i forvaltningen.


Mer spesifiserte «statistiker »kan valdene finne på på andre sider. Oversikt over valdstruktur og hvilke områder de dekker finnes under «Hjortevilt»

[Tilbake til hovedsiden]

Sideansvarlig: Thor Pinaas
Disse sidene informerer om Viltnemnda og dens virksomhet, men Viltnemnda er uten ansvar for mulige feil eller mangler på disse sidene.